RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aktuálne vyzvania

pdfVyzvanie č. OPII-2019/7/32-NP na predloženie národného projektu: Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API) (536 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2019/7/32–NP – Zoznam iných údajov (522 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 26.03.2019
Dátum uzavretia vyzvania: 02.07.2019

Predmetné dokumenty spolu so zmenou formuláru ŽoNFP (od 26.03.2019) a spolu s hypertextovým linkom na tlačovú správu „Budovanie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov s účasťou súkromného sektora uľahčí nová platforma“ s URL linkom https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/budovanie-elektronickych-sluzieb-pre-obcanov-a-podnikatelov-s-ucastou-sukromneho-sektora-ulahci-nova-platforma/ sú dostupné na webovom sídle https://www.itms2014.sk na nasledujúcom linku: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=0fbb55d2-727e-41e1-9264-2441f8d2db53 v sekcii Doplňujúce informácie a dokumenty.

pdfVyzvanie č. OPII-2019/7/27-NP na predloženie Národného projektu: Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) (625 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2019/7/27–NP – Zoznam iných údajov (519 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 11.02.2019
Dátum uzavretia vyzvania: 13.05.2019

pdfVyzvanie č. OPII-2019/7/28-NP na predloženie Národného projektu: Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) (626 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2019/7/28–NP – Zoznam iných údajov (519 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 08.02.2019
Dátum uzavretia vyzvania: 08.05.2019

pdfVyzvanie č. OPII-2019/7/25-NP na predloženie Národného projektu: Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie (629 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2019/7/25–NP – Zoznam iných údajov (522 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 23.01.2019
Dátum uzavretia vyzvania: 23.04.2019

pdfVyzvanie č. OPII-2019/7/30-NP na predloženie Národného projektu: Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ (633 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2019/7/30–NP – Zoznam iných údajov (522 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 23.01.2019
Dátum uzavretia vyzvania: 23.04.2019

pdfVyzvanie č. OPII-2019/7/26-NP na predloženie Národného projektu: Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) (630 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2019/7/26–NP – Zoznam iných údajov (522 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 15.01.2019
Dátum uzavretia vyzvania: 15.04.2019

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/24–NP na predloženie Národného projektu: Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám (JPPÚS) (630 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/24–NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 11.12.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 12.03.2019
zipUsmernenie č.1 k Vyzvaniu č. OPII-2018/7/24-NP (888 kB)
Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0, účinná od 11.01.2019.
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0 sa vykonala najmä za účelom jej optimalizácie a v nadväznosti na vydanie novej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 7). Jednou zo zmien je aj zmena lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o NFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní. Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/18-NP na predloženie Národného projektu: Elektronizácia služieb NIP (630 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/18-NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 03.12.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 04.03.2019
zipUsmernenie č.1 k Vyzvaniu č. OPII-2018/7/18-NP (890 kB)
Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0, účinná od 11.01.2019.
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0 sa vykonala najmä za účelom jej optimalizácie a v nadväznosti na vydanie novej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 7). Jednou zo zmien je aj zmena lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o NFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní. Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/22-NP na predloženie Národného projektu: Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu (630 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/22-NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 29.11.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 04.03.2019
zipUsmernenie č.1 k Vyzvaniu č. OPII-2018/7/22-NP (888 kB)
Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0, účinná od 11.01.2019.
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0 sa vykonala najmä za účelom jej optimalizácie a v nadväznosti na vydanie novej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 7). Jednou zo zmien je aj zmena lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o NFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní. Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/23-NP na predloženie Národného projektu: eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (793 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/23-NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 21.11.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 22.02.2019
zipUsmernenie č.1 k Vyzvaniu č. OPII-2018/7/23-NP (1043 kB)
Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0, účinná od 11.01.2019.
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0 sa vykonala najmä za účelom jej optimalizácie a v nadväznosti na vydanie novej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 7). Jednou zo zmien je aj zmena lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o NFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní. Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/21-NP na predloženie Národného projektu: Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva (630 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/21-NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 19.11.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 18.02.2019
zipUsmernenie č.1 k Vyzvaniu č. OPII-2018/7/21-NP (887 kB)
Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0, účinná od 11.01.2019.
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0 sa vykonala najmä za účelom jej optimalizácie a v nadväznosti na vydanie novej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 7). Jednou zo zmien je aj zmena lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o NFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní. Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/16-NP na predloženie Národného projektu: Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (627 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/16-NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 09.10.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 18.01.2019
zipUsmernenie č.1 k Vyzvaniu č. OPII-2018/7/16-NP (826 kB)
Informácia o aktualizácii prílohy č. 9 Vyzvania - Formulár Zmluvy o partnerstve a verzii so sledovaním zmien platnej od 23.10.2018.
Aktualizácia formuláru Zmluvy o partnerstve sa vykonala z dôvodu jeho optimalizácie a zosúladenia so vzorom Centrálneho koordinačného orgánu č. 28 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (verzia 5) a Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 6).

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0, účinná od 11.01.2019.
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0 sa vykonala najmä za účelom jej optimalizácie a v nadväznosti na vydanie novej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 7). Jednou zo zmien je aj zmena lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o NFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní. Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/15-NP na predloženie Národného projektu: Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ (623 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/15-NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 09.10.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 18.01.2019
zipUsmernenie č.1 k Vyzvaniu č. OPII-2018/7/15-NP (825 kB)
Informácia o aktualizácii prílohy č. 9 Vyzvania - Formulár Zmluvy o partnerstve a verzii so sledovaním zmien platnej od 23.10.2018.
Aktualizácia formuláru Zmluvy o partnerstve sa vykonala z dôvodu jeho optimalizácie a zosúladenia so vzorom Centrálneho koordinačného orgánu č. 28 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (verzia 5) a Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 6).

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0, účinná od 11.01.2019.
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0 sa vykonala najmä za účelom jej optimalizácie a v nadväznosti na vydanie novej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 7). Jednou zo zmien je aj zmena lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o NFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní. Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/14-NP na predloženie Národného projektu: Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe (623 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/14-NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 09.10.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 18.01.2019
zipUsmernenie č.1 k Vyzvaniu č. OPII-2018/7/14-NP (824 kB)
Informácia o aktualizácii prílohy č. 9 Vyzvania - Formulár Zmluvy o partnerstve a verzii so sledovaním zmien platnej od 23.10.2018.
Aktualizácia formuláru Zmluvy o partnerstve sa vykonala z dôvodu jeho optimalizácie a zosúladenia so vzorom Centrálneho koordinačného orgánu č. 28 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (verzia 5) a Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 6).

Informácia o aktualizácii Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0, účinná od 11.01.2019.
Aktualizácia Príručky pre žiadateľa – národné projekty, verzia 14.0 sa vykonala najmä za účelom jej optimalizácie a v nadväznosti na vydanie novej verzie Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 7). Jednou zo zmien je aj zmena lehoty na vydanie rozhodnutia v konaní o žiadosti o NFP z 35 pracovných dní na 70 pracovných dní. Všetky zmeny sú v príručke vyznačené vo forme sledovania zmien.

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/17-NP na predloženie Národného projektu: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (609 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/17-NP – Zoznam iných údajov (521 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 21.09.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 12.12.2018
Informácia o aktualizácii prílohy č. 9 Vyzvania - Formulár Zmluvy o partnerstve a verzii so sledovaním zmien platnej od 23.10.2018.
Aktualizácia formuláru Zmluvy o partnerstve sa vykonala z dôvodu jeho optimalizácie a zosúladenia so vzorom Centrálneho koordinačného orgánu č. 28 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (verzia 5) a Systémom riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (verzia 6).

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/13-NP na predloženie Národného projektu: Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy (763 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/13-NP (276 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/13-NP – Zoznam iných údajov (520 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 22.06.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 21.09.2018

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/11-NP na predloženie Národného projektu: Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a manažment osobných údajov (733 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/11-NP (276 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/11-NP – Zoznam iných údajov (520 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 22.06.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 21.09.2018

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/10-NP na predloženie Národného projektu: Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 (765 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/10-NP (276 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/10-NP – Zoznam iných údajov (520 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 22.06.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 21.09.2018

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/12-NP na predloženie Národného projektu: Zavedenie služieb Platform as a Service (751 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/12-NP (274 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/12-NP – Zoznam iných údajov (520 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 29.05.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 04.09.2018
Predĺženie termínu uzavretia vyzvania do 13.09.2018 s účinnosťou od 20.06.2018
pdfZdôvodnenie zmeny č.1 vyzvania č. OPII-2018/7/12-NP (288 kB)
pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/12-NP na predloženie Národného projektu: Zavedenie služieb Platform as a Service (Zmena č. 1 - sledovanie zmien) (869 kB)

pdfVyzvanie č. OPII-2018/7/9-NP na predloženie Národného projektu: Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie (728 kB)
pdfUsmernenie č.1 k vyzvaniu č. OPII-2018/7/9-NP (274 kB)
pdfDoplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/9-NP – Zoznam iných údajov (454 kB)
Dátum zverejnenia vyzvania: 24.05.2018
Dátum uzavretia vyzvania: 23.08.2018

Archív vyzvaní je dostupný TU.


Publikované: 03.11.2015 / Aktualizované : 12.02.2019 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky