RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Archív pracovných skupín do 14.10.2015

V rámci Komisie pre štandardizáciu pôsobili do 14.10.2015 tieto pracovné skupiny: 

 

Pracovná skupina pre dátové štandardy (PS1)

Oblasťou činnosti tejto pracovnej skupiny sú dátové prvky informačných systémov so zameraním na výmenu údajov, optimalizácia používaných dátových prvkov, návrh výmenných .XML schém a ďalšie štandardy súvisiace s používaním databázových údajov.

Rozhodnutím Komisie pre štandardizáciu IS VS z 28.3.2014 do svojej činnosti zahrnula aj činnosť pôvodnej PS8, týkajúcej sa číselníkov, používaných informačnými systémami verejnej správy, najmä základných číselníkov.

Zoznam členov archívnej PS1.

Záznamy zo stretnutí PS1:

Pracovná skupina pre štandardy priestorovej identifikácie (PS2)

Oblasťou činnosti tejto pracovnej skupiny sú geografické informačné systémy (GIS) a štandardy potrebné pre priestorovú identifikáciu.

Zoznam členov archívnej PS2.

Záznamy zo stretnutí PS2:

Pracovná skupina pre prístupnosť a publikáciu informácií v elektronickom prostredí (PS3)

Pracovná skupina bola zriadená 19. júna 2007. Prioritnou oblasťou tejto pracovnej skupiny je najmä oblasť eAccessibility (prístupnosti pre IKT pre všetkých a najmä ľudí so zdravotným postihnutím) a unifikácia vzhľadu resp. dizajnu poskytovaných údajov na webových stránkach.

Vzhľadom na prácu PS3 v súvislosti s princípmi zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr sa činnosť pracovnej skupiny v roku 2011 rozšírila aj na metódy a štandardy publikovania informácií v elektronickom prostredí a aj na tzv. otvorené údaje (Open Data).

Rozhodnutím Komisie pre štandardizáciu IS VS z 28.3.2014 upravila svoj názov z pôvodného „Pracovná skupina pre prístupnosť webových stránok a publikáciu informácií v elektronickom prostredí", čím oficiálne do svojej činnosti zahrnule celú oblasť prístupnosti informačno-komunikačných technológií a nie iba webových stránok.

Zoznam členov archívnej PS3.

Záznamy zo stretnutí PS3:

Pracovná skupina pre technickú interoperabilitu (PS4)

Pracovná skupina bola rozhodnutím Komisie pre štandardizáciu IS V z 28.3.2014 premenovaná z "Pracovnej skupiny pre štandardizáciu nových technológií" na "Pracovnú skupinu pre technickú interoperabilitu".

Oblasťou činnosti tejto pracovnej skupiny je sledovanie a príprava posudkov nových technológií a štandardov, ktoré vznikajú na medzinárodnej úrovni a posudzovanie technických špecifikácií jednotlivých štandardov s ohľadom na otvorenosť a technologickú neutrálnosť.

Zoznam členov archívnej PS4.

Záznamy zo stretnutí PS4:

* CAMSS je projekt Európskej komisie, ktorý bol spustený v roku 2008 a zameriaval sa na hľadanie kritérií na posudzovanie a porovnávanie štandardov na medzinárodnej úrovni

Tématická podskupina pre testovanie nasadenia Open source softvéru vo verejnej správe (PS4.1-OS)

Oblasťou činnosti tématickej podskupiny je analýza podmienok a dopadov nasadenie softvérov typu Open source v inštitúciách verejnej správy.

Záznamy zo stretnutí PS4.1-OS:

  • 1. stretnutie - 26. november 2012
  • 2. stretnutie - 11. marec 2013

Pracovná skupina pre organizačnú interoperabilitu (PS5)

Oblasťou činnosti tejto pracovnej skupiny je návrh metadát, architektúr informačných systémov ako aj procesov riadenia a tvorby informačných systémov.

Rozhodnutím Komisie pre štandardizáciu IS VS z 28.3.2014 bola premenovaná z pôvodnej "Pracovnej skupiny pre optimalizáciu existujúcich štandardov a procesov" na "Pracovnú skupinu pre organizačnú interoperabilitu."

Zoznam členov archívnej PS5.

Záznamy zo stretnutí PS5:

Pracovná skupina pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy (PS6)

Oblasťou činnosti tejto pracovnej skupiny je zjednotenie a zjednodušenie elektronických formulárov používaných verejnou správou a zredukovanie ich počtu, ako aj unifikácia ich vzhľadu a zjednodušenie ich používania a vypĺňania.

Zoznam členov archívnej PS6.

Záznamy zo stretnutí PS6:

Pracovná skupina pre štandardizáciu terminológie v oblasti informatizácie spoločnosti (PS7)

Oblasťou činnosti tejto pracovnej skupiny je tvorba sémantickej interoperability na úrovni tvorby terminológie, pojmov a definícií, ktoré súvisia s informatizáciou spoločnosti a to najmä pre legislatívne prostredie a tvorbu strategických dokumentov. Skupina sa zameriava na definovanie a harmonizáciu jednotlivých pojmov a to najmä v súvislosti s terminológiou, ktorá vzniká v zahraničí, a je potrebné ju správne interpretovať v podmienkach SR.

Zoznam členov archívnej PS7.

Záznamy zo stretnutí PS7:

 Pracovná skupina pre základné číselníky (PS8)+

Pracovná skupina bola rozhodnutím Komisie pre štandardizáciu IS VS z 28.3.2014 zrušená, jej činnosť prebrala PS1.
Nasledovné informácie sú uvádzané z archívnych dôvodov.

Oblasťou tejto pracovnej skupiny bola koordinácia tvorby centrálnych číselníkov, ktoré sa využívali alebo mali využívať v informačných systémoch verejnej správy najmä ako zdroje pre výmenu a ukladanie údajov.

Jednou z činností bola aj príprava a posudzovanie základného číselníka úsekov a agend verejnej správy, ktorý vydáva Ministerstvo financií SR.

Zoznam členov archívnej PS8.

Aktivity PS8

Záznamy zo stretnutí PS8:

Pripomienkové konania:

Pracovná skupina pre integráciu informačných systémov verejnej správy (PS9)+

Pracovná skupina bola rozhodnutím Komisie pre štandardizáciu IS VS z 28.3.2014 zrušená, jej činnosť zastrešuje PS4. Nasledovné informácie sú uvádzané z archívnych dôvodov.

Oblasťou tejto pracovnej skupiny bolo najmä riešenie špecifických požiadaviek interoperability spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy, a to hlavne formátov výmenných správ a štruktúr informácií, ktoré sú zdieľané viacerými orgánmi verejnej správy.

Zoznam členov archívnej PS9.

Záznamy zo stretnutí PS9:

 Pracovná skupina pre bezpečnostné štandardy (PS10)

Pôvodným cieľom PS10 v roku 2012 bolo vytvorenie metodického pokyn v oblasti citlivosti údajov. PS10 bola zriadená 3.7.2012 na 12. stretnutí Komisie pre štandardizáciu IS VS. PS10 je zriadená na dobu určitú do vytvorenia a vydanie príslušného metodického pokynu.

PS10 bola na stretnutí Komisie 29. januára 2013 transformovaná na stálu pracovnú skupinu s rozšíreným zameraním na bezpečnostné štandardy resp. bezpečnostné aspekty jednotlivých štandardov.

Zoznam členov archívnej PS10.

Záznamy zo stretnutí PS10:


Publikované: 26.05.2016 / Aktualizované : 27.02.2017 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83391
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100478
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60799
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22690
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88554
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky