RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo pripravilo novelu zákona o e-Governmente

08.04.2015 17:56

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.

Cieľom návrhu novely zákona o e-Governmente je upraviť platný právny stav v štyroch hlavných oblastiach. Prvou oblasťou je úprava podmienok a spôsobu identifikácie a autentifikácie tak, aby pravidlá identifikácie a autentifikácie boli aplikované výlučne na oblasť výkonu verejnej moci a nedochádzalo k výkladovým sporom ohľadom povinnosti ich použitia napr. vo vnútorných procesoch orgánov verejnej moci. S touto oblasťou súvisí aj zavedenie inštitútu autentifikačného certifikátu a centrálneho registra splnomocnení.
  
Ďalšia oblasť úprav sa týka platenia úhrad orgánom verejnej moci. Pri zachovaní princípu, kedy systém zabezpečuje v prvom rade distribúciu informácie o úhrade, sa navrhuje zjednodušenie procesov a upustenie od niektorých funkcionalít platobného modulu, akými sú napríklad zúčtovanie či párovanie platieb. Tretia oblasť sa týka registrov, kde sa navrhuje upraviť inštitút zdrojového registra a vo väzbe naň upraviť pravidlá referencovania údajov.
 
Poslednou oblasťou sú zmeny, ktoré vyplynuli z potrieb implementácie riešení e-Governmentu za posledné obdobie, ako aj z praxe orgánov verejnej moci, ktoré zavádzajú elektronické služby. Na tieto účely sa na mnohých miestach navrhuje spresnenie a doplnenie platnej právnej úpravy, aby v praxi zjednodušila implementáciu riešení, resp. odstránila potenciálne oblasti pre výkladové spory.

V ďalších novelizačných článkoch sa nadväzne na túto novelu navrhujú upraviť niektoré procesy a inštitúty, ako napr. zjednodušenie výpočtu sadzby poplatku pri elektronickom podaní v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a adekvátny odraz podobného mechanizmu platenia za elektronické podania v zákone č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov,  ďalej zavedenie registra autentifikačných certifikátov do zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise, ďalej zakomponovanie informačného systému dátového centra obcí do zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, a legislatívno-technické úpravy v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákone č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky