RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k výzve na Elektronizáciu služieb miest a obcí

16.06.2010 03:58

Tlačová správa: Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na projekt Elektronizácia služieb miest a obcí

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS),vyhlásilo výzvu na projekt „Elektronizácia služieb miest a obcí“.  Táto výzva je ďalšou v zozname výziev, ktoré boli počas ostatných 2 rokov v rámci OPIS vyhlásené s cieľom maximálne zefektívniť verejnú správu a zvýšiť spokojnosť občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni. Informatizácia miestnej samosprávy je vládou Slovenskej republiky vnímaná ako jedna z prioritných oblastí v rámci procesu informatizácie spoločnosti. Elektronizácia služieb miest a obcí prispeje k naplneniu vízie eGovernmentu v Slovenskej republike.

Miera elektronizácie služieb poskytovaných informačnými systémami miestnej samosprávy je v súčasnosti na základe analýz Koncepcií rozvoja informačných systémov vypracovaných jednotlivými mestami rozdielna. Projekt elektronizácie služieb miest a obcí pomôže zjednotiť rozdiely v kvalite a stupni rozvoja informačných systémov. Vďaka tomu bude môcť občan jednoduchšie vybavovať úradné úkony. Výsledkom projektu bude zníženie administratívnej záťaže, zvýšenie transparentnosti miestnej samosprávy a zlepšenie prístupnosti služieb miest a obcí pre občanov s obmedzenou možnosťou osobných návštev.

Elektronické služby miest a obcí sú vo výzve rozdelené do dvoch častí – povinné a voliteľné elektronické služby. Dohromady môže každé mesto či obec občanom poskytovať až 137 elektronických služieb.

Medzi povinné elektronické služby s najvyššou prioritou implementácie patrí napr.: platenie miestnych daní, elektronické verejné obstarávanie a informovanie o ňom, vydávanie voličského preukazu, platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva, oznamovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k viacerým daniam a ďalšie.

Z voliteľných elektronických služieb sú žiadatelia oprávnení vybrať ľubovoľný počet, ktorý sa v rámci projektu zaviažu elektronizovať. Pri hodnotení sa bude prihliadať na počet plánovaných voliteľných transakčných, náročnejšie implementovateľných služieb. Mestá a obce si môžu vybrať z desiatok možných voliteľných služieb, medzi ktoré patrí napr.: informovanie o mnohých daniach a poplatkoch, poskytovanie návratných i nenávratných dotácií, vybavovanie petícií, sťažností a podnetov, rôzne služby súvisiace s matričnými udalosťami, informovanie o odpadovom hospodárstve, vydávanie parkovacích kariet, informovanie o správe, hospodárení a nakladaní s majetkom mesta, povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom,, informovanie o všetkých typoch škôl, poskytovanie dávok a sociálnych služieb v rôznych typoch zariadení, vydávanie rybárskeho lístka a mnohé ďalšie.

 Oprávnený žiadateľ je ten, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

  • Právna forma:  Obec, podľa zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Názov:            Mesto, resp. obec, ktorého priemerné ročné výdavky za obdobie rokov 2006 až 2008 presiahli 2 milióny €

Oprávnený žiadateľ podľa výzvy nie je:

  • Krajské mesto;
  • Mestská časť podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov
  • Obec z územia Bratislavského samosprávneho kraja
  • Združenie obcí

V predmetnej výzve je plánované zapojenie partnerov, pre ktorých platia rovnaké kritéria oprávnenosti, ako pre žiadateľov. Obec sa do výzvy môže zapojiť najviac jedenkrát, buď ako žiadateľ alebo ako partner žiadateľa.

Projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 36 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 50 mil. € vrátane DPH. Maximálna výška príspevku na jednu žiadosť o NFP v rámci výzvy je 2 milióny € vrátane DPH. Každý oprávnený žiadateľ môže predložiť najviac jednu žiadosť o NFP. Dátum uzávierky tejto výzvy na projekt je do 18.10.2010. Výzva na projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnená na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií na stránke http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-projekt-elektronizacia-sluzieb-miest-a-obci/609s7178c.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60765
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87376
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky