RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Tlačová správa k vyzvaniu na projekt eHealth II

17.06.2010 08:53

Tlačová správa: Národný projekt Elektronické služby zdravotníctva – druhá prioritná oblasť

Ministerstvo financií SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), vydalo písomné vyzvanie na národný projekt „Elektronické služby zdravotníctva – druhá prioritná oblasť“. Aj tento, v poradí už 28. projekt financovaný prostredníctvom OPIS,  má za cieľ maximálne zefektívniť verejnú správu a zvýšiť spokojnosť občanov s jej fungovaním na centrálnej, regionálnej i miestnej úrovni. Projekt Elektronické služby zdravotníctva - druhá prioritná oblasť nadväzuje na prvú časť, ktorá odštartovala vyhlásením výzvy dňa 19.5.2009 na elektronické služby eHealth prvej prioritnej oblasti. Táto druhá etapa zavádzania služieb a procesov eHealth umožní skoro 80%-né naplnenie strategických cieľov uvedených v dokumente „Strategické ciele eHealth - kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku“ schválenom vládou SR 16. júla 2008.

Zavádzanie elektronických služieb zdravotníctva podporí vytvorenie moderného systému starostlivosti o zdravie občanov. Naplní požiadavky občanov týkajúce sa skvalitnenia zdravotnej starostlivosti, zefektívnenia systému verejného zdravotníctva a  zvýšenia dostupnosti jeho služieb. Prinesie efektívnejšie poskytovanie služieb v zdravotníctve, ušetrí verejné zdroje a čas pacientov i lekárov.

V rámci projektu Elektronické služby zdravotníctva druhej prioritnej oblasti budú implementované služby, ktoré sú vo veľkej miere zamerané na integráciu systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a na celonárodné rozšírenie používania služieb eHealth občanmi SR. Projekt rozvíja 5 pôvodných eHealth služieb z prvej vlny (Poskytovanie verejných zdravotne relevantných informácií, eMedikácia, ePreskripcia, Poskytovanie zdravotných informácií pacienta) a zavádza 13 nových eHealth služieb. Každý vykonaný zdravotný výkon bude môcť byť centrálne evidovaný a zaznamenaný do Elektronickej zdravotnej knižky občana. Elektronická zdravotná knižka občana (EZKO) bude rozšírená o zápis naskenovanej historickej zdravotnej dokumentácie, snímkov, telemedicínskych záznamov atď. EZKO bude obsahovať pacientský sumár aj v medzinárodných jazykoch pre prípad zdravotnej starostlivosti mimo SR. Elektronická preskripcia bude rozšírená o lieky bez lekárskeho predpisu a všetky zdravotné pomôcky a bude možná aj telepreskripcia, t.j. predpisovanie na diaľku. Evidencia výsledkov laboratórnych vyšetrení elmininuje objednávanie duplicitných vyšetrení. V rámci projektu vznikne aj servisné centrum pre riešenie problémov s používaním elektronických služieb zdravotníctva.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, subjektom v pôsobnosti žiadateľa je Národné centrum zdravotníckych informácií. Národný projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na toto písomné vyzvanie predstavuje 49 mil. € vrátane DPH. Dátum uzávierky tohto písomného vyzvania na národný projekt je do 16.09.2010. Písomné vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na stránkach www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk. Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií nájdete priamo na stránke aktuálnej výzvy http://www.informatizacia.sk/vdok_simple-ehealth_2/609s7179c.


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky