RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oznámenie EK - Smerom k interoperabilite európskych verejných služieb

17.12.2010 09:30

Európska komisia prijala 16. decembra 2010 iniciatívu na podporu orgánov verejnej správy v celej EÚ s cieľom maximalizovať spoločenský a ekonomický potenciál informačných a komunikačných technológií.

V oznámení „Smerom k interoperabilite európskych verejných služieb“ sa snaží vytvoriť spoločný prístup pre orgány verejnej správy členských štátov, aby tak pomohla občanom a podnikom plne využívať jednotný trh EÚ. Pri celkovom využívaní jednotného trhu sú občania často donútení dodať alebo zozbierať informácie alebo dokumenty, ktoré potrebujú na prácu, štúdium alebo cestovanie v rámci EÚ a poslať ich orgánom verejnej správy iného členského štátu. Podniky čelia podobných problémom. Preto je dôležité, aby orgány verejnej správy poskytovali efektívne, účinné cezhraničné služby elektronickej verejnej správy, ako sa uvádza v akčnom pláne elektronickej verejnej správy, ktorý práve prijala Komisia (pozri IP/10/1718) a ktorý je v súlade s Digitálnou agendou pre Európu (pozri IP/10/581, MEMO/10/199 a MEMO/10/200). Potreba účinnej interoperability je ústredným prvkom digitálnej agendy, jednej z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020. Oznámenie Komisie predstavuje Európsku stratégiu interoperability a Európsky rámec interoperability, podľa ktorých by sa mali riadiť politiky IKT pre verejné orgány v rámci celej Únie.

Maroš Šefčovič, podpredseda Komisie, uviedol: „Európska únia je o spolupráci na vytváraní prostredia, v ktorom môžu prosperovať občania aj podniky. Orgány európskej verejnej správy musia ísť v tejto spolupráci príkladom. To sa nestane bez skutočne účinnej interoperability medzi orgánmi verejnej správy na všetkých úrovniach.“

Výzvy európskych elektronických verejných služieb

Stále viac občanov a podnikov využíva slobody jednotného európskeho trhu. Občania však musia kontaktovať orgány verejnej správy v zahraničí, alebo za nimi musia dokonca vycestovať, ak chcú poskytnúť alebo získať informácie alebo dokumenty, ktoré potrebujú na prácu, štúdium alebo cestovanie v rámci EÚ. To isté platí pre podniky, ktoré sa chcú usadiť vo viac ako jednom členskom štáte. Aby sa prekonali tieto obmedzenia (takzvané „elektronické prekážky“), mali by si orgány verejnej správy navzájom vymieňať potrebné informácie a spolupracovať na poskytovaní cezhraničných verejných služieb. To si vyžaduje zabezpečenie interoperability medzi orgánmi verejnej správy.

Mnohé orgány verejnej správy v jednotlivých členských štátoch už podnikajú kroky na zlepšenie interoperability verejných služieb na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ale ak členské štáty a Komisia nebudú konať spoločne, interoperabilita na úrovni EÚ bude zaostávať. To je dôvod, prečo Komisia v posledných rokoch pracovala na spoločnej stratégii a spolu s členskými štátmi vytvárala spoločný rámec. Európske verejné služby budú často výsledkom zoskupenia existujúcich verejných služieb poskytovaných na rôznych úrovniach verejnej správy v členských štátoch. Zriadenie európskych verejných služieb bude možné len vtedy, ak tieto verejné služby budú navrhované s prihliadnutím na požiadavky interoperability.

Interoperabilita európskych verejných služieb

V rámci Digitálnej agendy pre Európu sa Komisia zaviazala prijať oznámenie, ktoré ustanovuje Európsku stratégiu interoperability (EIS) a Európsky rámec interoperability (EIF), dva kľúčové dokumenty podporujúce interoperabilitu medzi orgánmi verejnej správy. Priamymi adresátmi tohto opatrenia sú orgány verejnej správy členských štátov a útvary Európskej komisie, ktorým pomôže zvýšiť efektívnosť pri vytváraní európskych verejných služieb a ktoré si lepšie uvedomia nebezpečenstvo vytvárania nových elektronických bariér, ak sa rozhodnú pre riešenie verejných služieb bez interoperability na úrovni EÚ. Občania a podniky budú mať prospech z lepších európskych verejných služieb v každodennom živote, keď budú chcieť rozšíriť svoje pracovné alebo voľnočasové aktivity za hranice svojich domovských krajín.

EIS aj EIF uvádzajú, že interoperabilita má viaceré dimenzie: právnu, organizačnú, sémantickú a technickú. Všetky sú dôležité, ale vďaka internetu a práci normalizačných orgánov a iných organizácií sa už dosiahol významný pokrok v oblasti technickej interoperability, a tým sa zabezpečila otvorenosť, podpora opätovného použitia a podpora hospodárskej súťaže. Európska stratégia interoperability pomôže prostredníctvom vhodnej organizácie riadenia a spoločných politík a iniciatív sústrediť úsilie EÚ na vytvorenie prostredia pre spoľahlivú výmenu informácií medzi orgánmi verejnej správy. Európsky rámec interoperability pripravuje orgány verejnej správy v EÚ na využívanie spoločného prístupu, ktorý prostredníctvom prijatia hlavných zásad umožní skutočnú spoluprácu medzi orgánmi verejnej správy, pričom modernizuje a racionalizuje ich systémy, aby sa tak nákladovo efektívnym spôsobom zvýšila ich schopnosť poskytovať vysokokvalitné verejné služby.

Európska komisia vyzýva členské štáty, aby aj naďalej spolupracovali na zabezpečovaní zosúladenia svojich rozdielnych snáh o dosiahnutie interoperability verejných služieb a aby vzali do úvahy jej európsky rozmer už v ranej fáze vývoja akejkoľvek verejnej služby, ktorá by sa v budúcnosti mohla stať súčasťou európskych verejných služieb. Na uľahčenie tejto spolupráce bol navrhnutý úplne nový koncepčný model pre európske verejnej služby. Tento model umožní identifikáciu prekážok a uľahčujúcich momentov pri zavádzaní takýchto služieb v budúcnosti.


 


Zdroj: MF SR Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky