RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aktuálne strategické dokumenty

Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe

Dňa 21. mája 2014 Vláda SR schválila strategický materiál, ktorého hlavným cieľom je centralizácia množstva dávových centier štátu do dvoch hlavných dátových centier - v pôsobnosti Ministeratva financií SR a Ministerstva vnútra SR. Tieto budú prostredníctvom jednotného priestoru vo forme katalógu služieb poskytovať štátnym úradom a inštitúciám cloudové služby (typu IaaS, PaaS, SaaS) v požadovaných vysokých úrovnich kvality a bezpečnosti. Schválený Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe je dostupný na stiahnutie tu.

pdfNávrh centralizácie a rozvoja DC v štátnej správe (674 kB)

Revízia budovania eGovernmentu

Dňa 2. februára 2011 bol schválený materiál "Revízia budovania eGovernmentu (strednodobý plán implementácie priorít)", ktorý nemá ambíciu nahrádzať existujúce schválené strategické dokumenty, ale hodnotí najmä praktickú rovinu implementácie projektov, no naznačuje však potrebu v strednodobom horizonte revidovať koncepčné východiská.

Viac informácií »

Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR

Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za koordináciu aktivít vyplývajúcich z Digitálnej agendy pre Európu, predložilo vláde SR na jej rokovaní dňa 13.4.2011 iniciatívny materiál "Digitálna agenda pre Európu v podmienkach SR" z dôvodu potreby informovať slovenskú vládu o aktivitách Európskej únie v oblasti informačnej spoločnosti a o potrebe efektívnej a koordinovanej implementácií opatrení na národnej úrovni. Vláda SR tento informatívny materiál vzala na vedomie pod číslom UV-9389/2011.

Viac informácií »

Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 - 2013

Dňa 21.10.2009 vláda SR na svojom rokovaní prijala nový strategický dokument „Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013“. Cieľom predloženého dokumentu je aktualizovať stratégiu budovania informačnej spoločnosti na Slovensku. Potreba vypracovať vrcholový strategický dokument v oblasti informatizácie spoločnosti bola iniciovaná snahou zohľadniť nové oblasti a smery vývoja informačno-komunikačných technológií, ako aj potrebou sprehľadniť a aktualizovať strategické dokumenty, ktoré boli pre oblasť informatizácie spoločnosti vytvorené a ich časový rámec bol z veľkej miery vyčerpaný. Zároveň bolo nevyhnutné jasne definovať kľúčové oblasti informatizácie spoločnosti, zdôrazniť ich vzájomné súvislosti a vytvoriť rámec pre nové, z pohľadu informatizácie spoločnosti, čiastkové strategické dokumenty, ktoré boli pre tieto oblasti vypracované, alebo sú v procese vytvárania.

„Stratégia informatizácie spoločnosti na roky 2009 – 2013“ nahrádza pôvodnú „Stratégiu infor­­matizácie spo­­­­loč­­nos­­ti v SR“ s akčným plánom, v súlade s novými oblasťami a smermi vývoja informačných a komunikačných technológií, pričom berie do úvahy čiastkové úspechy získané v posledných rokoch a sústreďuje sa na oblasti, v ktorých bol vývoj pomalší, ako sa očakávalo. Ministerstvo financií SR, ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť informatizácie spoločnosti, v spolupráci so splnomocnencom vlády SR pre informačnú spoločnosť bude koordinovať opatrenia vedúce k naplneniu cieľov novej stratégie v súlade s víziou využitia možností a príležitostí ponúkaných informačno-komunikačnými technológiami pre úspešný rozvoj slovenskej spoločnosti.

„Správa o stave pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2009“ pokrýva oblasť vyhodnotenia stavu informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike za rok 2009. Správu vypracovalo MF SR v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre informačnú spoločnosť. Dokument bol predložený na rokovanie vlády v zmysle úlohy B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 742/2009 zo dňa 21. októbra 2009. Bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR bol materiál predložený bez rozporov. Materiál nebol zaradený do programu rokovania vlády SR.

Najnovší dokument z oblasti informatizácie spoločnosti SR „Správa o pokroku v oblasti informatizácie spoločnosti za rok 2010“ pokrýva oblasť vyhodnotenia stavu informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike za rok 2010, medzinárodné porovnania a dosiahnutý medziročný pokrok. Správu vypracovalo MF SR s cieľom každoročne monitorovať stav informatizácie spoločnosti v Slovenskej republike, identifikovať problémové oblasti, prípadne odporučiť opatrenia na ich riešenie, či odstránenie. Materiál bol predožený na rokovanie vlády ako iniciatívny, bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a na rokovanie vlády SR bol preložený bez rozporov. Dňa 13.4.2011 vláda SR materiál vzala na vedomie pod číslom UV-8286/2011.

Stratégia informatizácie verejnej správy

je zásadný strategický dokument pre riadenie informatizácie verejnej správy. Bola schválená uznesením vlády SR č. 131/2008 dňa 27. februára 2008. Vláda Slovenskej republiky tým potvrdila svoj záväzok z programového vyhlásenia, modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou. Stratégiu informatizácie verejnej správy vypracovalo Ministerstvom financií SR v spolupráci s Úradom vlády SR a splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť Pavlom Tarinom.

Viac informácií ››

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy

je strategický dokument, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb na Slovensku. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy stanovuje architektúru integrovaných informačných systémov verejnej správy a navrhuje koncepciu ich budovania tak, aby na základe dodžiavania štandardov boli informačné systémy nezávislé na technologických platformách, aby bola zabezpečená bezproblémová interoperabilita a bolo tak možné jednoduché prepojenie a vzájomná spolupráca všetkých systémov verejnej správy. Dokument Národná koncepcia informatizácie verejnej správy bol schválený na 97. schôdzy vlády SR dňa 21. mája 2008.

Viac informácií ››

Koncepcia využívania softvérových produktov vo verejnej správe

je dokumentom, ktorého účelom je definovať rámcovú stratégiu pre obstaranie, nasadzovanie a prevádzkovanie softvérových produktov v prostredí verejnej správy, vychádzajúc z cieľov informatizácie verejnej správy v najbližších rokoch v súlade s požiadavkami a odporúčaniami EÚ. Dokument bol schválený uznesením vlády SR č. 523/2009 dňa 15.7.2009.  Cieľom materiálu je  dosiahnutie jednotného chápania nového prístupu k využívaniu softvérových produktov vo verejnej správe a identifikácia možností na úsporu nákladov a následných krokov, potrebných na realizáciu princípov efektívneho využitia softvérových produktov.

Dokument bol vypracovaný a predložený na základe úlohy bodu B.3. uznesenia vlády SR č. 950 zo 17.12.2008.

 

Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť SR

Hlavným dokumentom, ktorý sa zaoberá oblasťou informačnej bezpečnosti, je Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť SR, ktorú 27. augusta 2008 schválila bez pripomienok vláda SR.

Dokument má tri základné úrovne: prvá úroveň popisuje strategické ciele Slovenskej republiky v informačnej bezpečnosti, ktoré majú dlhodobý charakter a pokrývajú všetky dôležité problémy, druhá úroveň je zameraná na popis strategických priorít a tretia úroveň definuje najdôležitejšie problémy, ktoré sú premietnuté do kľúčových úloh.
Obsahom stratégie sú aj východiská, kompetenčné rozloženie právomocí, návrh smerovania, priorít a krokov k dosiahnutiu cieľa. Súčasťou dokumentu je aj základný popis jednotlivých úloh s cieľom zabezpečiť ochranu digitálneho priestoru Slovenska v rozsahu neutajovaných informácií. Z hľadiska práce s informáciami sem patria najmä, únik informácií, neoprávnené použitie informácií a narušenie integrity údajov.

Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu

Dňa 3.decembra 2008 vláda SR schválila uznesením č. 876 /2008 dokument Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu. Dokument, v súlade s prioritami EÚ, vyzýva štátnu správu, územnú samosprávy, organizácie tretieho sektora na riešenie a realizáciu konkrétnych krokov a opatrení v problematike digitálnej integrácie. Možnosti smerujúce k digitálnemu začleneniu čo najväčšieho počtu občanov ohrozených digitálnym vyčlenením do informačnej spoločnosti boli zoskupené do piatich základných oblastí, ktorým sa dokument venuje. MF SR , prostredníctvom tohto dokumentu, informuje o situácii v oblasti digitálnej integrácie na Slovensku. Tento dokument je dôkazom záujmu a nutnosti riešiť otázku digitálnej integrácie sociálne znevýhodnených skupín občanov.

Dňa 1.7. 2009 vláda SR na svojom 160. rokovaní vzala na vedomie materiál Aktualizácia dokumentu Národná stratégia Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu. Materiál sumarizuje a hodnotí najdôležitejšie závery a prijaté aktivity v oblasti digitálnej integrácie (e-Inclusion), ktoré boli prezentované na ministerskej konferencií e-Inclusion, ktorá sa konala 30.novembra až 2. decembra 2008 vo Viedni za účasti ministrov a odborníkov z danej oblasti z krajín Európskej únie. Okrem iného materiál informuje aj o ďalších aktivitách z oblasti e-Inclusion, ktoré boli realizované ústrednými orgánmi štátnej správy na Slovensku v období od decembra 2008 do júna 2009.

26.apríla 2010 vláda SR na svojom zasadaní prerokovala a vzala na vedomie Priebežné vyhodnotenie plnenia Národnej stratégie Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu za rok 2009, ktoré na rokovanie vlády predložil minister financií SR Ján Počiatek na základe uznesenia č.876, bod B.1, zo dňa 3. decembra 2008. V súvislosti s daným uznesením boli oslovené subjekty, ktoré mali poskytovať súčinnosť pri vypracovaní vyhodnotenia prioritných oblastí definovaných v Národnej stratégie Slovenskej republiky pre digitálnu integráciu. Prioritné oblasti sa týkali prístupnosti a použiteľnosti informačných a komunikačných technológií, inkluzívneho e-Governmentu, zvyšovania digitálnej gramotnosti a spôsobilosti používania IKT, znižovania geografických digitálnych rozdielov a použitia IKT pre starších občanov.Z oslovených 21 subjektov informovalo o svojich aktivitách 17 subjektov.

Národný program reforiem SR

 • NPR na roky 2011 - 2014 obsahuje opatrenia, ktoré bude vláda SR realizovať počas volebného obdobia do polovice roku 2014. Prináša súbor opatrení, ktoré sú nevyhnutné pre plné oživenie hospodárstva z krátkodobého hľadiska, rastu kvality života v strednodobom horizonte, ako aj pre postupné plnenie cieľov stanovených v stratégií Európa 2020. Opatrenia spadajú do dvoch nasledujúcich oblastí:
 • NPR SR na roky 2008-2010, prijala vláda SR 8. októbra 2008 uznesením č.: 707/2008  v rámci druhého trojročného cyklu obnovenej Lisabonskej stratégie.
 • Dodatok k NPR SR na roky 2006 – 2008, bol schválený 13. decembra 2006 uznesením vlády č. 1056/2006. Na základe prvej správy o pokroku v implementácii a z nej vyplývajúcej potreby vytýčiť nové opatrenia v súlade s programovým vyhlásením vlády SR a na základe odporúčaní EK, bol vypracovaný Dodatok k NPR SR. Tento dodatok obsahuje ďalšie rozpracovanie úloh v prioritných oblastiach národnej Lisabonskej stratégie z hľadiska zámerov novej slovenskej vlády.
 • NPR SR na roky 2006-2008, prijala vláda 12. októbra 2005 uznesením č.: 797/2005, dokument vyplýva z obnovenej Lisabonskej stratégie so zúženými prioritami orientovanými na rast a zamestnanosť. Základom pre NPR SR 2006-2008 je Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010. Zavádza nový proces koordinácie úloh, prebiehajúcich v trojročných programových cykloch a vychádza z nových zásad hospodárskej politiky EÚ. 

  K NPR SR na roky 2006 - 2008 boli doteraz predložené tri správy o pokroku v implementácii:
 1. Správa o pokroku v implementácii NPR SR z 11. 10. 2007 bola predložená Európskej komisii ako 2. National Reform Programmes Report.
 2. Správa o pokroku v implementácii NPR SR z 11. 10. 2006 bola predložená Európskej komisii 15. 10. 2006
  ako 1. National Reform Programmes Report.

  Ukazovatele pre monitorovanie rozvoja digitálnej spoločnosti 2014-2020

  Ministerstvo financií SR pri vypracovaní dokumentu pre monitorovanie rozvoja digitálnej spoločnosti a hospodárstva 2014-2020 vychádzalo z národného Strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) (ďalej len „Strategický dokument“). Dokument bral zároveň do úvahy aj európske politiky a monitorovacie rámce pre oblasť informatizácie spoločnosti.

  pdfUkazovatele pre monitorovanie rozvoja digitálnej spoločnosti 2014-2020 (415 kB)

    

   Staršie strategické dokumenty môžete nájsť tu.


      Publikované: 10.05.2011 / Aktualizované : 27.01.2016 / Lucia Fábryová
      Po Ut St Š Pi So Ne
      1 2 3 4 5 6 7
      8 9 10 11 12 13 14
      15 16 17 18 19 20 21
      22 23 24 25 26 27 28
      29 30 31 1 2 3 4

      Wifi pre teba

      Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

      Porovnávač cien internetu

      Centrálny metainformačný systém verejnej správy

      Anketa
      V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

      Rozširovanie vládneho cloudu
      83382
      Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
      100473
      Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
      60797
      Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
      22687
      Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
      88550
       
      Staršie ankety
      Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
      © 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
      Začiatok stránky