RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR

Dôležitá informácia o predĺžení výzvy


Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS na základe §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písmeno f) zákona o pomoci a podpore,  pozastavuje výzvu kód: OPIS-2011/1.1/30-NP  "Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR" na dobu 15 kalendárnych dní. Termín predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) sa preto predlžuje do 20. decembra 2011.

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.


Národný projekt je zameraný na:

  • vytvorenie rezortného centra zdieľaných služieb (rezortného cloud-u) zabezpečujúceho poskytovanie elektronických služieb pre občanov a podnikateľov s cieľom minimalizácie ich administratívneho zaťaženia.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR(533 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR (56302 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR (378 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83391
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100478
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60798
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22690
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88554
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky