RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Úrady budú informačne lepšie prepojené, pomôže to aj občanom a podnikom - AKTUALIZOVANÉ

24.09.2015 12:31

Efektívnejšie prepojenie jednotlivých úradov verejnej správy a ich lepšia komunikácia s občanmi a právnickými osobami. To je hlavný zámer projektu Informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy (IS CSRÚ), ktorý sa začal budovať.
Nový informačný systém sa stane základnou platformou pre dátovú integráciu ďalších riešení v rámci verejnej správy a zároveň bude kompatibilný so systémami v krajinách Európskej únie. Slovensko tak patrí spolu s Holandskom či Českom medzi prvé štáty únie, ktoré sa rozhodli zaviesť takýto systém do praxe.

Systém umožní aplikovať princíp „jeden krát a dosť“ z pohľadu výmeny informácií, ktoré občania alebo podniky poskytujú verejnej správe.

V prvej fáze projektu sa počíta s prepojením údajov vybraných subjektov ako sú Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), Finančná správa SR, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a Štatistický úrad SR. Tým sa umožní zdieľanie vybraných údajov evidencie napr. z obchodného registra, živnostenského registra, či registra nadácií, ktoré sú zastrešené registrom právnických osôb, ale aj dát týkajúcich sa daňových priznaní fyzických a právnických osôb, ktoré pre výkon svojich agend potrebuje napríklad ÚPSVaR, Sociálna poisťovňa a ďalšie subjekty verejnej správy. Zefektívniť sa má aj prenos informácií o poberateľoch dávok v hmotnej núdzi, príspevkoch, či nezamestnaných. Postupne sa počíta aj so zapojením ďalších subjektov verejnej správy.

IS CSRÚ zabezpečí jednotlivým úradom verejnej správy možnosť pracovať s množstvom údajov, ktoré sú kompletné, časovo aktuálne a preukázateľné. Využívanie elektronických služieb verejnej správy tak bude jednoduchšie a prehľadnejšie, pričom umožní aj priamo občanom flexibilnejšie riešiť rôzne životné situácie. Ako príklad je možné uviesť získanie informácie o nedoplatkoch na sociálnom a zdravotnom poistení bez potreby prehľadávať internetové stránky jednotlivých inštitúcií. Žiadosti o poskytnutie vybraných údajov budú môcť občania a podnikatelia podávať aj elektronicky cez portál www.slovensko.sk.

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom OPIS.

pdfTlačová správa: Úrady budú informačne lepšie prepojené, pomôže to aj občanom a podnikom (310 kB)

AKTUALITA

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vypracovalo metodické usmernenie za účelom usmernenia orgánov verejnej moci, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Účelom toho metodického usmernenia je poskytnúť orgánom verejnej moci bližšie informácie k náležitostiam riadenia kvality údajov, najmä vo vzťahu k povinnosti stotožňovania a referencovania referenčných údajov a základných číselníkov, ktorá vyplýva z § 51 ods. 2 zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente.

Metodické usmernenie v prvej časti zavádza definície a základné pojmy týkajúce sa riadenia dátovej kvality. Druhá časť je zameraná na popis postupu pri vyhlásení referenčného registra a používaní referenčných údajov. V tretej časti je uvedený popis procesu riadenia kvality na základe ktorého orgány verejnej moci môžu upraviť svoje interné procesy tak, aby dosiahnutie a udržanie súladu so zákonom o eGovernmente bolo realizované efektívne a v požadovanom čase. Táto časť metodického usmernenia taktiež poskytuje  odporúčaný spôsob používania služieb informačného systému Centrálna správa referenčných údajov.

Metodické usmernenie pre riadenie kvality údajov

 


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky