RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Oznámenie EK - Akčný plán pre európsku elektronickú verejnú správu

17.12.2010 03:16

Európska komisia počas konferencie Lift-off towards Open Government, ktorá prebiehala v dňoch 15.-16.12.2010 v Bruseli, oznámila, že (15.12.2010) zverejnila dlho očakávaný Akčný plán pre elektronickú verejnú správu (eGovernment). Uviedla, že aj členské štáty EÚ boli priamo zapojené do prípravy štruktúry aj obsahu AP v rámci Podskupiny HLG i2010 pre eGovernment.

Nový AP nadväzuje na pôvodný dokument z roku 2006 a jeho rozsah definuje aktivity pre ČŠ do roku 2015 s cieľom pripraviť prechod tradične chápaných nástrojov eGovernmentu k novej generácii otvorených, flexibilných a kolaboratívnych elektronických verejných služieb realizovaných na miestnej, regionálnej, národnej a najmä na európskej úrovni. Tieto služby by mali maximálne možnou mierou slúžiť pre občana a podnikateľa. V dobe silných politických a ekonomických zmien v Európe, kedy ČŠ riešia dopady hospodárskej krízy, sa ukazuje ako nanajvýš potrebné zefektívniť verejné financovanie a vykonávať správu verejnej služieb účinnejším spôsobom.

EK v AP predostrela možnosti optimalizácie podmienok pre vývoj cezhraničných služieb eGovernmentu pre občanov a podnikateľov bez ohľadu na ČŠ, odkiaľ pochádzajú. Uviedla, že ako ťažiskové tu vníma tiež rozvoj prostredia, ktoré podporuje vzájomnú interoperabilitu jednotlivých systémov a použitie elektronického podpisu pre potreby identifikácie.  Kľúčovým indikátorom úspešnosti bude, ak v roku 2015 bude 50% všetkých občanov EÚ (cca 250.000.000) a 80% všetkých podnikov EÚ využívať služby eGovernmentu. Pre porovnanie v roku 2009 bolo využívanie európskych verejných služieb občanmi na úrovni 38%, v 2010 už 42%.

Ďalej uviedla, že vo vzťahu k čiastkovým cieľom AP budú ČŠ musieť vykonať niekoľko opatrení, aby sa dosiahli očakávané ciele. AP priamo stimuluje investície, cezhraničné verejné služby, intenzívnu spoluprácu a výmenu informácií medzi ČŠ. EK sa bude snažiť zaviesť spoločné štandardy, aby sa dosiahla čo najväčšia interoperabilita. Medzi hlavné ciele AP do 2015 patrí aj existencia kľúčových cezhraničných služieb online (pre fyzické aj právnické osoby). AP vychádza zo 4. kľúčových politických priorít Ministerskej deklarácie k elektronickej verejnej správe zo švédskeho Malmo a je prepojený so stratégiou Digitálna agenda pre Európu (DAE).

Riadenie AP z pohľadu COM a ČŠ sa bude realizovať v novej Skupine pre eGovernment, ktorá bude spolupracovať so Skupinou na vysokej úrovni pre Digitálnu agendu (HLG DAE) a Výborom ISA. AP, ktorý zahŕňa celkovo 40 opatrení, by sa mal v polčase revidovať (2013), aby sa zabezpečila jeho riadna implementácia.

  1. User empowerment (posilnenie postavenia užívateľa) určuje na základe skúseností „best practise“  ako najlepšie budovať služby na základe potrieb užívateľov. ČŠ majú možnosť aplikovať ich väčšiu personalizáciu  (napr. aby mohli FO aj PO monitorovať transakcie s VS) Dostupnosť technológií pre sociálne siete sa neustále vyvíja a ČŠ by si z nich mohli brať príklad. COM pripravuje inventarizáciu už uskutočnených služieb. AP ráta s revidovaním smernice o PSI. Ak VS vlastní dáta občanov v elektronickej podobe, mala by ich sprístupniť občanom!
  2. Internal Market (zavádzanie verejných cezhraničných služieb v rámci vnútorného trhu EÚ).  COM už v minulosti podporovala veľké pilotné projekty ČŠ prostredníctvom komunitárnych programov (PEPPOL, STORK a pod). V budúcnosti bude v tejto iniciatíve pokračovať (napr. pilot pre eJustice), avšak realizácia a úspešná implementácia pilotných projektov v ČŠ je podmienená ich udržateľnosťou. Pre vnútorný trh je dôležité, aby aj podniky mali prístup k verejných službám (napr. pri zriaďovaní firmy v druhom štáte, ad SPOCS). Pripravuje sa tiež služba eDelivery – občania by mali mať možnosť elektronického doručovania dokumentov v komunikácii s VS. Z dôvodu lepšej orientácie COM pripravuje CBA pre AP. Na základe jej výsledkov sprístupní nový zoznam základných cezhraničných služieb, ktoré by ČŠ mali plne poskytovať.
  3. Efficiency and effectiveness (zvýšenie efektívnosti a účinnosti inštitúcií VS). COM tu navrhne sériu aktivít pre zlepšenie súčasného stavu. Pre ČŠ je už teraz k dispozícií ePractise portál – výmena skúsenosti ČŠ, ako najlepšie budovať štruktúru riadenia VS, ako optimalizovať procesy a správne poskytovať služby. Smerom do vnútra k inštitúciám EÚ - COM pripravuje projekt eCommission, ktorým sa bude snažiť znižovať administratívnu záťaž, aby aj ona išla príkladom. Podobná výzva bude smerovať aj k ČŠ (napr. systém jednej registrácie pre FO a PO). Ďalšie aktivity eArchives, budovanie dátových skladov, cloud computing a pod.
  4. Putting in place pre-conditions for developing eGovernment (vytváranie podmienok pre rozvoj eGovernmentu). COM po uverejnení AP pre eGovernment zverejní dňa 16.12.2010 Európsky rámec pre interoperabilitu (určenie rozhrania otvorených špecifikácií )a Európsku stratégiu interoperability. Ako predpoklad úspešnej implementácia kľúčových cieľov COM pripravuje revíziu Smernice k elektronickému podpisu. V súčasnosti už dokončuje návrh na vzájomné cehraničného uznávanie eIdentifikácie a eAutorizácie.

Akčný plán pre elektronickú verejnú správu je zverejnený (v anglickom jazyku) na uvedenej linke:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/docs/action_plan_en_act_part1_v2.pdf


Zdroj: EK Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky