RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Aplikačný systém programového riadenia

Je podporný nástroj pre správu, manažment a kontrolu projektov, resp. fázovaných projektov, v rámci programu OPII. ASPR je modul centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS), ktorý je v produkčnej prevádzke od 14.3.2016.

Prijímatelia NFP realizujúci fázované projekty PO7 OPII, ktorých druhá fáza je financovaná z OPII, sú povinní používať ASPR v zmysle Usmernenia č. 4/2016 SO OPII k správe údajov v Aplikačnom systéme programového riadenia pre fázované projekty PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020.

Prijímatelia NFP ukončujúci fázované projekty PO7 OPII, ktorých druhá fáza je financovaná z OPII, sú povinní postupovať v zmysle Usmernenia č. 2/2016 SO OPII k ukončovaniu fázovaných projektov PO7 OPII v rámci programového obdobia 2014 - 2020 (bod 8.2).

Účel, obsah a zmeny

ASPR používajú (v zmysle Používateľskej príručky pre ASPR):

 • Prijímatelia (kontaktné osoby určené prijímateľom NFP) pri správe a aktualizovaní informácií o projektoch, najmä o stave realizácie, harmonogramoch, rizikách a otvorených otázkach, vždy v momente zistenia nových skutočností
 • Projektoví manažéri SO, manažéri kontroly a ďalší interní a externí používatelia, pri vyhodnocovaní informácií o jednotlivých projektoch a koordinovaní progresu v rámci programu/programov

ASPR na základe pravidelnej aktualizácie informácií o projektoch umožňuje vytváranie projektových a programových reportov a správ:

 • Audit projektu
 • Monitorovacia správa 
 • Report otvorených otázok programu
 • Report otvorených otázok projektu
 • Report rizík programu 
 • Report rizík projektu
 • Správa o stave programu
 • Súhrnný report o stave projektu

Zmeny v ASPR od 14.03.2016

 • projekt vytvára v systéme MetaIS na základe schválenej koncepcie rozvoja informačného systému (KRIS) segmentový architekt povinnej osoby, po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o NFP projektový manažér sprostredkovateľského orgánu presúva projekt do ASPR
 • bola zrušená povinnosť mesačného generovania a ukladania Monitorovacej správy (po starom Mesačná monitorovacia správa) do ASPR zo strany prijímateľa NFP
 • boli premenované fázy projektu a pridané stavy:
  - Prípravná (po starom Štúdia)
  - Inicializačná (Výzva, ŽoNFP, Zmluva o NFP, Verejná zákazka)
  - Realizačná (Analýza a Design, Implementácia, Testovanie)
  - Dokončovacia (Roll-out)
  - Projekt ukončený
  - Projekt zrušený 
 • na záložke „Obecné“ sa nachádzajú linky na MetaIS za tri oblasti:
  - Projektová dokumentácia v MetaIS
  - Harmonogramy integrácií v role konzumenta
  - Harmonogramy integrácií v role poskytovateľa
 • pribudol report „Audit projektu“, ktorý umožňuje kontrolu projektu počas jeho implementácie a tiež kontrolu splnenia potrebných náležitostí projektu, ktoré sa predkladajú vo fáze ukončovania aktivít 
 • pribudla záložka „Projekt Audit Ukončenie“, ktorá umožňuje vyfiltrovať projekty podľa rôznych údajov a auditných ukazovateľov, a ktoré je možné vyexportovať vo formáte xlsx pre ďalšie spracovanie 
 • pribudla záložka „Projekt Audit Súbory“, ktorá načítava údaje z úložiska každého projektu (záložka „Spolupráca“), a ktoré je možné vyexportovať vo formáte xlsx pre ďalšie spracovanie 
 • kvôli zjednodušeniu evidencie dátumových atribútov boli atribúty „Dátum zahájenia podľa NFP“/“Dátum ukončenia podľa NFP“ zrušené a „Aktivity podľa NFP od“/“Aktivity podľa NFP do“ premenované 
 • nastala zmena vo finančnom riadení projektu, boli odstránené atribúty „Suma realizovaných výdavkov“, „Zostatok“ a „% čerpania“, v dodávateľskom harmonograme sa nebudú označovať aktivity ako fakturačný míľnik a nebudú sa evidovať „Plánované výdavky“, „Realizované výdavky“ a „Certifikované výdavky“ 
 • pribudla kapitola k ukončovaniu realizácie aktivít projektu

Prístup do ASPR

Prístup do ASPR je umožnený pre registrovaných používateľov:
- Prijímateľov (kontaktné osoby určené prijímateľom NFP), na základe predchádzajúcej komunikácie s projektovým manažérom na strane SO OPII.

Prijímateľ NFP v žiadosti uvedie meno, priezvisko, telefón a email kontaktnej osoby, ktorú zašle na adresu pgk@mfsr.sk. Rovnako sa postupuje pri zmene kontaktnej osoby. Pri prideľovaní prístupov z dôvodu obmedzeného počtu licencií platí zásada: 1 projekt = 1 prístup.

Z dôvodu, že ASPR je modul MetaIS, nový používateľ musí mať najskôr zabezpečený prístup do MetaIS, a to prostredníctvom notifikácie o potvrdenie prístupového hesla, ktorá je zaslaná zaregistrovanému používateľovi na jeho email (viac info v Používateľskej príručke MetaIS zverejnenej na https://metais.finance.gov.sk).

Najskôr na nasledujúci pracovný deň, po synchronizácii medzi oboma systémami, je nový používateľ sprístupnený v ASPR, kde je mu administrátorom pridelená rola (právo) podľa jeho funkcií a úloh a používateľ je priradený k projektu/projektom/programu/programom podľa požiadavky.

ASPR je dostupný na adrese https://aspr.finance.gov.sk, resp. https://metais.finance.gov.sk.
V prípade otázok, prosím, kontaktujte pgk@mfsr.sk

pdfPoužívateľská príručka pre Aplikačný systém programového riadenia (12115 kB) - verzia 8

ARCHÍV PRÍRUČIEK PRE ASPR

 


Publikované: 28.05.2013 / Aktualizované : 30.06.2016 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83407
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100492
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60803
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22692
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky