RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Bližšie informácie o projekte

Všeobecné informácie

Zdroj financovania: 7. rámcový program
Téma: Prostredie cloud computingu vysokej kvality pre potreby verejnej správy, podporené výskumnými aktivitami formou obstarávania vo fáze pred komerčným využitím (Pre-commercial procurement – PCP)
ICT-2013.11.3
Projekt: Cloud for Europe
Skratka: C4E
Grantová zmluva č. 610650
Začiatok: 1.6.2013
Trvanie: 42 mesiacov (t.j. 30.11.2016)
ID: FP7-ICT-2013-10

Predmet projektu

Projekt Cloud for Europe (C4E) podporuje Stratégiu prijatia Cloud Computingu v EÚ a nadväzuje na ciele European Cloud Partnership. Analyzuje požiadavky verejného sektoru a využiteľné scenáre pre cloud computing v Európe v tejto oblasti. Hlavným cieľom C4E je prispieť k odstráneniu prekážok pre prijatie cloudu a harmonizáciu požiadaviek verejnej správy členských štátov EÚ.
Európska komisia podpísala Grant Agreement (GA) s Konzorciom 24 subjektov verejnej správy z 12 krajín predbežne v sume cca 10 mil. EUR. Hlavným koordinátorom Konzorcia, s ktorým komunikuje EK, je Fraunhofer Gesellschaft zur Foerderung der Angewandten Forschung E.V, Nemecko (p. Linda Strick).
Činnosti spočívajú v dvoch hlavných častiach, a to v koordinačnej časti a analytickej časti. Koordinačnú časť zabezpečuje Konzorcium. Analytická časť bude zabezpečená verejným obstarávaním formou Pre Commercial Procurement (PCP) v súlade s Oznámením EK 2007/799 „Obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím: Podpora inovácií s cieľom zabezpečiť trvalo udržateľné verejné služby vysokej kvality v Európe“.

Koordinačná časť projektu

je členená do pracovných balíčkov (WP), orientovaných na riadenie projektu, právne analýzy použitia Cloud-u vo VS a podmienky PCP, gap analýzu, výber R&D tém a prípravu PCP tendra, prípravu súťažných podkladov a podmienok vyhodnocovania jednotlivých fáz riešenia a komunikáciu výsledkov projektu.
WP 1 Project Management – výstupom je plán riadenia projektu, technické a monitorovacie správy projektu,
WP 2 Legal aspects of Cloud services in the European public sector and legal project support – výstupom budú právne požiadavky a odporúčania na cloud, právne aspekty vypísania VO formou PCP,
WP 3 Gap Analysis – výstupom bude sumarizácia štandardov a noriem vo vzťahu ku cloudu, požiadaviek a dobrých skúseností s cloudom vo verejnej správe, požiadavky z technickej a organizačnej perspektívy, stav ponuky dodávateľov, budú identifikované služby chýbajúce alebo potrebné pre vládne použitie,
WP 4 Pre-Commercial Procurement Preparation – výstupom bude návrh služieb na riešenie, návrh zmluvy účastníkov PCP, návrh vyhodnocovacích kritérií, návrh predbežného oznámenia o VO formou PCP,
WP 5 PCP Execution – výstupom bude predbežné oznámenie, vypracovanie súťažných podkladov pre VO PCP a vyhodnocovacích kritérií pre 1. fázu PCP, vypracovanie špecifikácií a testovania prototypov pre 2. fázu PCP, popis riešenia, testovacie kritéria, plány a samotné testovanie pre 3. fázu PCP,
WP 9 Validation – výstupom budú akceptačné kritériá, vyhodnotenie a akceptácia pre jednotlivé fázy PCP,
WP 10 Communication – výstupom bude plán komunikácie voči priemyslu, verejnej správe, záverečné správy o certifikačných schémach, štandardoch atď.

Analytická časť projektu

Najdôležitejšie z identifikovaných služieb, ktoré chýbajú alebo sú nevyhnutné na implementáciu cloud computingu vo verejnej správe, budú riešené ako výskumné úlohy formou PCP.
Pôjde o spojené verejné obstarávanie. V súčasnosti sú piati obstarávatelia, zúčastnení na PCP, a to Taliansko ako vedúci obstarávateľ, a piati „procuring partneri“, a to Holandsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko a Nórsko. Rokovania prebiehajú ešte s Maďarskom.
Predbežné oznámenie o PCP bolo publikované v máji 2014.

Doterajšie aktivity MF SR pri jednaní o pristúpení k projektu C4E
Ministerstvo financií SR pristúpilo ku grantovej zmluve a ku Konzorciu s účinnosťou od 1. marca 2014 do 30. novembra 2016 .
MF SR je v rámci koordinačnej časti projektu C4E zapojené do činnosti WP1, 4, 5, 9 a 10 a v rámci analytickej časti projektu C4E do činnosti riadiaceho výboru obstarávateľov.
PCP bude prebiehať v troch etapách. Do týchto prác v rámci WP5 a WP 9 budú zapojení experti - výskumné kapacity z FIIT STU.

Prínosy a riziká vyplývajúce z pristúpenia MF SR do projektu

V súčasnosti rozbehnuté aktivity na politickej úrovni a technologickej úrovni v rámci plnenia cieľov iniciatívy Digitálna agenda pre Európu jasne indikujú potrebu urýchlene sa zaoberať cloudovým riešením. Riešenie cloudových služieb umožní verejnej správe v dôveryhodnom a bezpečnom prostredí nájsť nové riešenia, zabezpečiť interoperabilitu dostupných elektronických služieb a prispieť tak k rozvoju jednotného trhu a vzniku nových biznis modelov. Dosiahnutie cezhraničnej interoperability v oblasti cloudových služieb je ambiciózny cieľ a tento projekt napomôže k prekonaniu prekážok v technologickej, politickej, právnej, ekonomickej, koncepčnej aj organizačnej oblasti.
Riziká
- náročná koordinácia a spolupráca v rámci úloh v pracovných balíčkoch,
- dodatočná pracovná záťaž pre oddelenie 1721 a odbor 172 nad rámec bežnej agendy,
- potreba koordinovať činnosť poddodávateľov – výskumných expertov pre oblasť cloud computingu.
Prínosy
Výhody cloudového riešenia spočívajú v znižovaní nákladov na verejnú správu zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich eGov služby, optimalizáciou využitia zdrojov, znižovaním obstarávacích a prevádzkových nákladov, centralizáciou moderných technológií, zjednodušením a zjednotením procesov naprieč organizáciami. Mimoriadny dôraz je kladený na cezhraničnú interoperabilitu, právne záležitosti, dôveryhodnosť a bezpečnosť.
Význam tohto projektu spočíva v jeho širokom akceptovaní členskými štátmi (v projekte je zapojených 14 štátov), a najmä v tom, že výsledky projektu vytvoria základ pre následný proces zmeny legislatívy a štandardov pre cloudové riešenia na európskej úrovni.
Tým, že sa MF SR zapojilo do projektu, budú jeho výstupy využiteľné pri rozvoji dátových centier v štátnej správe (materiál schválený uznesením vlády SR č. 247/2014). Výstupy projektu budú dostupné pre Slovensko po roku 2016.

Viac informácií nájdete na: www.cloudforeurope.eu.


Publikované: 15.12.2014 / Nadežda Nikšová
Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83361
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100456
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60789
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22676
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88290
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky