RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Dôležité dokumenty

V tejto časti nájdete všetky dôležité dokumenty, ktoré súvisia s programovým obdobím 2014-2020.

Reformný zámer:

Na vyhlásenie vyzvaní na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci 3 špecifických cieľov Prioritnej osi 7 OP II je nevyhnutné vypracovanie vzoru reformného zámeru, keďže vyhlásenie predmetných vyzvaní je podmienené schválením reformného zámeru príslušnej inštitúcie zo strany MV SR.

Reformný zámer má tri základné ciele:
1.       Odôvodniť zmysluplnosť reformného zámeru. Ciele reformného zámeru môžu byť realizované prostredníctvom jedného alebo viacerých projektov, týkajúcich sa jednej oblasti. Reformný zámer musí obsahovať aspoň jeden projekt napĺňajúci ciele OP EVS.
2.       Aplikovať pravidlá koordinačného mechanizmu, a tým pádom vysvetliť súvislosť (ak je relevantná) navrhovaného projektu s OP II. Schválenie reformného zámeru a v ňom indikovaných projektov OP II neznamená automatickú implementáciu týchto projektov. Implementácia projektov OP II sa riadi mechanizmami a postupmi uvedenými v riadiacej dokumentácii OP II.
3.       Preukázať realizovateľnosť navrhovaného reformného zámeru (reformy a projektu  v oblasti, ktorej sa reformný zámer venuje).

Dotknuté špecifické ciele PO7 OP II:
§  7.3 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov.
§  7.4 Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov.
§  7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Vzor reformného zámeru je dostupný na stránke http://www.minv.sk/?projektove-dokumenty

Nariadenia EK: 

Nariadenia pre európske štrukturálne a investičné fondy pre obdobie rokov 2014 - 2020 sú zverejnené na stránke
http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/information/legislation/regulations/

Pozičný dokument:

         Pozičný dokument vytvára základ na proces negociácií s Európskou komisiou k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 – 2020, definuje hlavné výzvy, pred ktorými Slovensko stojí a zároveň navrhuje päť priorít financovania, ktoré by Komisia chcela spolufinancovať v programovom období 2014 – 2020.
          Dokument charakterizuje potreby nového prístupu pri využívaní fondov Spoločného strategického rámca (SSR), ktorých cieľom je prispievať k udržateľnému rastu, zamestnanosti, či konkurencieschopnosti. Nový prístup spočíva vo zvýšení efektívnosti využívania fondov SSR, ktoré by mali byť zamerané na zvyšovanie konkurencieschopnosti a konvergencie, financovanie výskumu a inovácií, kvalitného vzdelávania, pracovných trhov podporujúcich zamestnanosť a pod.  Pre zabezpečenie maximalizácie spoločných účinkov fondov SSR musí byť ich využívanie pozorne sledované a orientované na výsledky.

pdfPozičný dokument Komisie k vypracovaniu Partnerskej dohody a programov na Slovensku na roky 2014 - 2020 (657 kB)

Uznesenia vlády SR:

č. 657 z 28. novembra 2012 k Návrhu základných princípov na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020

Celý materiál nájdete TU.

č. 120 zo 7. marca 2013 k Informácii o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012.

Celý materiál nájdete TU.

č. 139 z 20. marca 2013 k Návrhu štruktúry operačných programov financovaných z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020

Celý materiál nájdete TU.

č. 514 zo 4. septembra 2013 k Informácii o postupe prác pri negociačnom procese k návrhom legislatívnych predpisov a strategických dokumentov EÚ a SR k politike súdržnosti od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013

Celý materiál nájdete TU.

č. 156 z 9. apríla 2014 k Spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR

Uvedeným uznesením sa ruší uznesenie vlády č. 305 z 27. júna 2012 (k Spôsobu uplatnenia ex ante kondicionalít pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2013 v podmienkach SR), ako aj úloha C.1. vyplývajúca z unesenia vlády č. 120 zo 7. marca 2013 a úlohy B.1., C.1., C.2., a C.3. vyplývajúce z uznesenia vlády č. 514 zo 4. septembra 2013.

Celý materiál nájdete TU.

č. 171 zo 16. apríla 2014 k Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020

Celý materiál nájdete TU.

Kompromisné znenie návrhov nariadení EK:

Kompromisné znenie návrhov nariadení EK nájdete TU.

 


Publikované: 16.04.2013 / Aktualizované : 14.02.2018 / SO OPII
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky