RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Informácie pre žiadateľov a prijímateľov

V tejto časti nájdete všetky potrebné informácie a dokumenty k predkladaniu žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vaše projekty.

 

Aktuálne

 

Vzor pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti / 2013

pdfVzor pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 2013 (533 kB)

docVzor pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti 2013 (2730 kB)

Vzor pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti / 2012

Riadiaci výbor pre štúdie uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb Operačného programu Informatizácia spoločnosti schválil na svojom XIII. zasadnutí dňa 16.08.2012 vzor pre tvorbu štúdie uskutočniteľnosti.

pdfVzor pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti_2012 (460 kB)

docVzor pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti_2012 (1931 kB)

 


ITMS portál plne funkčný

Od 1. mája 2010 vzniká prijímateľom povinnosť predkladať žiadosti o platbu prostredníctvom portálu ITMS. Od tohto dátumu budú prostredníctvom portálu ITMS na riadiaci orgán (ďalej len „RO“) predkladané v elektronickej podobe dva formuláre, a to žiadosť o NFP a žiadosť o platbu. Portál ITMS a jeho funkcionality vychádzajú zo všeobecne platných formulárov Systému riadenia ŠF a KF a Systému finančného riadenia ŠF a KF a metodík pre vypĺňanie týchto formulárov. Viac o používaní portálu ITMS sa dozviete v Príručke pre používanie ITMS.

 


Dôležitá informácia pre užívateľov portálu ITMS

Vzhľadom k závažným technickým problémom na strane prevádzkovateľa portálu ITMS, momentálne nie je možné na žiadostiach o nenávratný finančný príspevok a žiadostiach o platbu v ITMS ukladať žiadne zmeny. Z tohto dôvodu udelil Centrálny koordinačný orgán výnimku z platného systému riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na obdobie rokov 2007-2013.

Do 8.3.2010 nie je možné cez verejný portál ITMS predkladať žiadosti o NFP. Aktuálne platné výzvy  a tým aj termín na predloženie ŽoNFP budú preto zo strany riadiacich orgánov a sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom predĺžené o adekvátny počet dní.

Okrem toho, do 30.4.2010 nie je možné podávať žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS. Prijímatelia realizujúci projekty sú od 1.3.2010 povinní predkladať žiadosti o platbu výlučne v papierovej podobe. To znamená, že žiadosti o platbu, ktoré do 28.2.2010 neboli zo strany prijímateľa zaslané na riadiaci orgán resp. sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom prostredníctvom verejného portálu ITMS, je prijímateľ povinný spracovať v papierovej verzii a túto zaslať na príslušný riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán. Povinnosť predkladania žiadostí o platbu so všetkými prílohami iba v papierovej podobe je stanovená na prechodné obdobie do 30.4.2010.

Tento stav je spôsobený technickými problémami, na ktorých odstránení prevádzkovateľ operatívne pracuje.

Ďakujeme za pochopenie.
 


 

11.9.2009

V súlade so Systémom financného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 4.1 Ministerstvo financií ako Sprostredkovatelský orgán pod riadiacim orgánom pre OPIS (dalej „SORO") pristupuje k Aktualizácii formy a spôsobu financovania projektov OPIS.

viac informácií  


 Informácie pre žiadateľov bude MF SR sprostredkúvať prostredníctvom aktivít pre informovanosť a publicitu OPIS na základe Komunikačného plánu pre OPIS.

pdfKomunikačný plán pre OPIS 17.01.2008 (648 kB)


Publikované: 26.11.2007 / Aktualizované : 03.11.2014 /
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky