RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Legislatíva pre informatizáciu spoločnosti

Informatizácia spoločnosti je legislatívne upravená jednak na úrovni SR a jednak na úrovni Európskej únie.

Legislatíva EÚ

Legislatíva Európskej únie je nadradená národnej legislatíve (teda slovenskej), aj keď jednotlivé predpisy majú rôzne úrovne - niektoré platia priamo (nariadenia), niektoré sa musia prebrať a zapracovať do národnej legislatívy (smernice), niektoré sú špecificky záväzné pre konkrétnych adresátov (rozhodnutia) a okrem uvedených existujú ešte rôzne ďalšie, ktoré však už väčšinou majú iba odporúčací (nezáväzný) charakter.

Legislatíva v SR

Na národnej úrovni sú to najmä rôzne zákony, vyhlášky, výnosy, opatrenia a rôzne ďalšie predpisy ako napr. nariadenia a rozhodnutia (tieto už väčšinou so špecifickou účinnosťou).

Hlavným poradným a konzultačným orgánom pre legislatívu v rámci informatizácie spoločnosti je Komisia pre legislatívu v oblasti informatizácie spoločnosti, zriadená pri Ministerstve financií SR. Jej členovia sa skladajú najmä z legislatívnych odborníkov, zastupujúcich verejnú správu a akademický sektor.

Analýza legislatívneho rámca SR v súvislosti s informatizáciou spoločnosti

Vzhľadom na zásadný dopad informatizácie (t.j. najmä zavádzania elektronických služieb a elektronizácie rôznych procesov) na celý legislatívny rámec SR je potrebné dôsledne zanalyzovať jednotlivé právne predpisy (od zákonov až po VZN územných samospráv), dosiahnuť ich harmonizáciu a odstrániť prípadné bariéry. 

Táto úloha je veľmi komplikovaná, keďže predpisov je obrovské množstvo - v tejto súvislosti súvislosti sa preto najmä v gescii MF SR vykonávajú rôzne aktivity.

Viac k analýze nájdete tu.

Schvaľovací proces

Špecifickou legislatívnou oblasťou je tzv. schvaľovací (niekedy nazývaný legislatívny) proces. Väčšina materiálov vydávaných orgánmi štátnej správy je predkladaná na rokovanie Vlády SR alebo na rokovanie príslušnej Rade vlády SR (prípadne do oboch). Nezávisle od toho, či je materiál legislatívneho (rozumej zákony a podobne) alebo nelegislatívneho (stratégie a podobne) charakteru, musí obsahovať doložku vplyvov na rôzne oblasti.

Doložka vybraných vplyvov

Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá nahrádza platnú Aktualizovanú Jednotnú metodiku na posudzovanie vybraných vplyvov, bola schválená uznesením vlády SR č. 24/2015. Dátum jej účinnosti bol posunutý uznesením vlády SR č. 55/2015 od 1. októbra 2015. Týmto dátumom sa zároveň zriaďuje  Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá bude vykonávať dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov. Fungovanie komisie bude zabezpečovať odbor analýz a plánovania. Materiály sa na komisiu zasielajú  na adresu dolozka@mhsr.sk.

Zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2016, boli schválené uznesením vlády SR č. 76 z 24. februára 2016. Podľa bodu B.1 predmetného uznesenia vlády SR sa zverejňuje úplné znenie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (2016).

Do procesu posudzovania vplyvov výrazným spôsobom vstupuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré je koordinátorom posudzovania vplyvov a preto súvisiace informácie vrátane analýz vplyvov na ďalšie relevantné oblasti nájdete na  webovom sídle MH SR: http://www.mhsr.sk/jednotna-metodika-iys/138426s

Legislatívny tok

Ďalším krokom informatizovania schvaľovacieho procesu povinnosť vyplývajúca z pdf uznesenia Vlády SR č. 109/2008 (34 kB), ktoré ukladá od 1. júna 2008 povinnosť zverejňovať pilotný rozsah materiálov predkladaných na medzirezortné pripomienkové konanie na webové sídlo Portál právnych predpisov a obsahuje aj zoznam a harmonogram ďalších krokov.

Upozorňujeme, že aj v tomto prípade je zatiaľ spustená iba pilotná fáza a povinne platí iba pre vybraný okruh dokumentov.


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 06.04.2016 / Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83410
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88558
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky