RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Manažment údajov

Údaje sú aktíva, ktoré majú hodnotu a sú podľa toho riadené a spravované. Každý údajový prvok má jasne definovaného vlastníka a správcu zodpovedného za jeho správnosť. Používatelia musia mať prístup ku všetkým údajom, na ktoré majú legitímny nárok, či už pre informatívne účely alebo pre potreby naplnenia svojich povinností. Údaje budú zdieľané naprieč verejnou správou v súlade s legislatívou.


Údaje otvorenej vlády musia byť dostupné a prehľadné. Vybrané množiny v legislatíve definovaných údajov nebudú podliehať princípom otvorených údajov. 
Prechod k fungujúcej informačnej spoločnosti a budovanie inteligentného vládnutia si vyžaduje výrazne lepšie využívanie údajov vo verejnej správe. Údaje v špecifickom, zmysluplnom kontexte, vytvárajú informácie a rozširujú individuálne aj kolektívne znalosti, ktoré následne umožňujú realizovať aktivity vedúce k efektívnemu fungovaniu verejnej správy, najmä v oblasti rozhodovacích procesov.


Národná koncepcia informatizácie verejnej správy, schválená uznesením vlády SR č. 437/2016, sa v kapitolách 6.2.6 a 6.2.7 zaoberá Manažmentom údajov.
Podľa kapitoly 9 NKIVS boli schválené dokumenty http://informatizacia.sk/strategicke-priority-erf/24190s , z toho dve strategické priority na tému údajov, a to:

  • Strategická priorita Manažment údajov,
  • Strategická priorita Otvorené údaje.


Úrad vlády SR prevádzkuje portál www.data.gov.sk, zameraný na zverejňovanie otvorených údajov a aplikácií.
Vláda SR sa témou otvorených údajov zaoberala na viacerých zasadnutiach a schválila v roku 2017 nasledujúce dokumenty:


Na spracovanie dokumentov k strategickým prioritám informatizácie zriadil ÚPPVII v apríli 2017 deväť pracovných skupín, vrátane PS Lepšie dáta. Predmetná pracovná skupina pokračuje v činnosti a zabezpečuje podporu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy SR.

ÚPPVII vypracoval a listom č. 2477/2017-oAeG-1 zo dňa 24.11.2017 odoslal zainteresovaným osobám dokument Analýza stavu v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcií verejnej správy SR s návrhom na personálne a finančné zabezpečenie ich činnosti (uvedený dokument si môžete stiahnuť tu) v zmysle úlohy B.15. uznesenia vlády SR č. 346/2017. Dokument bol prerokovaný v pracovnej skupine k strategickým prioritám informatizácie „Lepšie dáta“ a zaslaný zainteresovaným osobám na využitie pri zriaďovaní roly dátového kurátora. Rolu dátového kurátora majú zriadiť inštitúcie verejnej správy do 31.3.2018. Dátový kurátor bude v inštitúcii koordinovať a zabezpečovať činnosti súvisiace so spravovaním a manažmentom údajov, vrátane otvorených údajov.

ÚV SR v spolupráci s ÚPPVII vypracoval Metodiku k časovému harmonogramu vytvárania a sprístupňovania datasetov (uvedený dokument si môžete stiahnuť tu) v zmysle úlohy B.12. uznesenia vlády SR č. 346/2017. Podľa úlohy B.13. uznesenia vlády SR č. 346/2017 majú všetky inštitúcie verejnej správy vypracovať časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov. Po schválení časového harmonogramu vytvárania a sprístupňovania datasetov štatutárnym zástupcom povinnej osoby, povinná osoba publikuje časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov vo forme datasetu v Centrálnom katalógu otvorených dát na https://data.gov.sk/dataset.

V zmysle úlohy B.17. uznesenia vlády SR č. 346 z 24. júla 2017 k návrhu Stratégie a akčnému plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy bol do funkcie hlavného dátového kurátora pre otvorené údaje verejnej správy Slovenskej republiky vymenovaný dňa 4.10.2018 p. Ing. Vladimír Sedláček, poverený riadením odboru riadenia informačných technológií verejnej správy.


Publikované: 11.01.2018 / Aktualizované : 19.11.2018 / UPPVII
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky