RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Monitorovanie prístupnosti webových stránok

Popis

Štandardy prístupnosti webových stránok zabezpečujú prístupnosť informačno-komunikačných technológií pre čo najväčší počet ľudí, najmä pre používateľov s funkčnými zníženiami, starších ľudí a všetkých, ktorí môžu zaostať v rýchlom pokroku technológií vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Cieľom zavedenia štandardov je napomôcť aktívnej účasti a integrácii osôb s postihnutím v spoločnosti. Používanie týchto štandardov podporuje prístupnosť aj v prípade nedostačujúceho hardvéru alebo softvéru, keď sú obmedzené niektoré vlastnosti (napr. vypnutie zobrazovania obrázkov, čierno-biely displej, vypnutie zvuku atď.). Splnenie povinných štandardov je bezpodmienečne nutné na to, aby znevýhodneným občanom boli informácie na webových stránkach dostupné.

Splnenie odporúčaných požiadaviek (tých bodov prílohy 1 výnosu, ktoré nie sú uvádzané ako povinné) je potrebné na to, aby bola orientácia pre znevýhodnených občanov na webových stránkach čo najpohodlnejšia.

Upozorňujeme, že webové sídla (resp. stránky) sú buď špecifickou (prezentačnou) časťou informačného systému verejnej správy alebo môžu byť aj samostatným informačným systémom verejnej správy.

Metodika monitorovania

Spôsob vyhodnocovania prístupnosti je dôležitou súčasťou monitorovania a v musí prebiehať v súlade s pripravovanou metodikou vyhodnocovania porušení štandardov. Prístupnosť webových stránok nie je novou témou a výchádza z medzinárodných štandardov, je preto možné nájsť pomerne veľa zdrojov s vysvetleniami aj nástrojmi, ako k monitorovaniu pristupovať.

Viac k samotnej metodike ako aj odkazy na použiteľné automatizované nástroje nájdete tu.

Komunikácia

Jednotlivé organizácie, ktoré boli do monitorovania zahrnuté, môžu požiadať o zaslanie konkrétnych výsledkoch, ktoré sa ich týkajú, na e-mailovej adrese standard (zavinac) vicepremier.gov.sk.

V žiadosti je potrebné identifikovať oblasť štandardizácie (v tomto prípade obsah a funkcionality webov) a konkrétne monitorovanie, z ktorého sú výsledky žiadané.

Na túto adrese je možné adresovať aj ľubovolné otázky, týkajúce sa štandardov pre IS VS.

Upozornenie:
V prípade záujmu o monitorovanie je možné sa prihlásiť do vzorky na vyššie uvedenej e-mailovej adrese a určené webové sídlo môže byť zaradené do najbližšieho monitorovania.

Výsledky monitorovaní

Ďalej nasledujú výsledky jednotlivých monitorovaní.

Preskočiť na: 2015 * 2013 II *2013 I * 2011 I * 2010 * 2009 vs 2008 * 2009 III - 2009 II2009 I * 2008 II - 2008 I * 2007 * 2005

Správy o prístupnosti webových stránok za jednotlivé roky

Rok 2015

Od 15. júna do 31. októbra 2015 prebiehalo monitorovanie, zamerané na ústredné orgány štátnej správy.
Vzorka mala rozsah 23 webových sídiel.

Celkovú sumárnu správa z monitoringu 2015 môžete nájsť nižšie:

Metodiku hodnotenia štandardov prístupnosti pre rok 2015 môžete nájsť nižšie:

Rok 2013

Monitorovanie prístupnosti - I. etapa

Od 28. júna do 30. júla 2013 prebiehalo monitorovanie, zamerané na verejný sektor.

Vzorka mala rozsah 70 webových sídiel.

Monitorovanie prístupnosti - II. etapa

Od 1. augusta do 15. novembra 2013 prebiehalo monitorovanie, zamerané na verejný sektor.

Vzorka mala rozsah 80 webových sídiel. Celková vzorka za rok 2013 mala 150 webových sídiel.

Rok 2011

Monitorovanie prístupnosti - I. etapa

Od 1. januára do 31. marca 2011 prebiehalo monitorovanie, zamerané na súkromný a akademický sektor.

Vzorka mala rozsah 170 webových sídiel.

Súčasťou záverečnej správy bola nová metodika hodnotenia, ktorá bola oproti predchádzajúcej doplnená najmä o vysvetlenia a príklady.

Monitorovanie prístupnosti - II. etapa

Od 15. októbra do 31. decembra 2011 prebiehalo monitorovanie zamerané najmä na verejný sektor. Správa obsahuje aj celkové výsledky za rok 2011.

Rok 2010

Od 1. decembra do 31. decembra 2010 prebiehalo monitorovanie, zamerané na organizácie verejnej správy.

Vzorka mala rozsah 130 webových sídiel.

pdf Správa o prístupnosti z roku 2010 (9190 kB)

Porovnanie prístupnosti v rokoch 2009 a 2008

Vzhľadom na pravidelnú monitorovaciu činnosť oblasti prístupnosti webových stránok bolo možné vypracovať porovnanie úrovne a vývoja prístupnosti v rokoch 2008 a 2009.

Je možné skonštatovať, že vývoj sa uberá pozitívnym smerom a v oblasti prístupnosti nastal oproti roku 2008 nárast ratingu prístupnosti, v niektorých sektoroch až skokovými hodnotami.

pdf Porovnanie prístupnosti v rokoch 2008 a 2009 (211 kB)

Ďalej bola analyzovaná aj situácia v EÚ a v SR v súvislosti s hlavnými krokmi, ktoré boli v tejto oblasti vykonané:

pdf Prístupnosť webových stránok v SR a v EÚ (208 kB)

Rok 2009

Monitorovanie prístupnosti - I. etapa

Od 1. januára do 31. januára 2009 prebiehalo monitorovanie, ktorého účelom bolo vyhodnotenie vykonaných nápravných opatrení na jednotlivých webových sídlach a prípadné stanovenie vhodných sankcií.

Vzorka mala rozsah 150 webových sídiel.

Záverečná správa bola urobená spoločne pre toto monitorovanie a 2. monitorovanie v roku 2008.

Monitorovanie prístupnosti - II. etapa

Od 1. júla do 30. septembra 2009 prebiehala 2. fáza monitorovania v roku 2009.

Vzorka mala rozsah 250 webových sídiel.

Záverečná správa je uvedená tu:

Monitorovanie prístupnosti - III. etapa

Od 1. novembra do 15. decembra 2009 prebiehala 3. fáza monitorovania v roku 2009.

Vzorka mala rozsah 103 webových sídiel.

Záverečná správa je uvedená tu:

Rok 2008

Nadväzujúc na rok 2007, Ministerstvo financií SR spustilo pravidelné monitorovanie prístupnosti webových stránok so zameraním na dodržiavanie štandardov. Preto sa rozsah monitorovaných sídiel zameriava najmä na verejnú správu (povinné osoby) v zmysle vyššie uvedeného zákona č. 275/2006 Zb. z.

Na základe porovnania rebríčkov s predchádzajúcim rokom je možné konštatovať, že niektoré organizácie si svoje pozície stabilne udržiavajú - či už v hornej alebo spodnej časti rebríčka.

Celkové rebríčky pre celú vzorku roku 2008 (493 sídiel) sú uvedené tu, správy jednotlivých monitorovaní nájdete nižšie:

Monitorovanie prístupnosti - I. etapa

Prvé monitorovanie prebiehalo v rozmedzí od 1. júla do 15. septembra 2008, výsledné štatistiky je možné nájsť nižšie:

V tejto súvislosti je vhodné upozorniť, že monitorovanie prebiehalo nielen pre štandardy prístupnosti webových stránok výnosu, ale aj pre rôzne ďalšie oblasti.

Je možné konštatovať aj fakt, že minimálne niektoré úrady od dátumu monitorovania uskutočnili nápravu a značne zlepšili svoj stav (napr. Národné centrum zdravotníckych informácií po úpravách dosiahlo v septembri rating 97,7% a naďalej stav svojho webového sídla zlepšuje)

Monitorovanie prístupnosti - II. etapa

Od 25. novembra do 31. decembra 2008 prebiehala druhá časť monitorovania, ktorá zahŕňa najmä webové sídla, ktoré zatiaľ neboli v predchádzajúcej vzorke roku 2008 a zároveň rozširovala prehľad o celkovom stave prístupnosti (t.j. eAccessibility) na Slovensku, so zahrnutím najmä súkromného sektoru. Vzorka mala rozsah 150 webových sídiel.

Záverečná správa bola urobená spoločne pre toto monitorovanie a 1. monitorovanie v roku 2009.

Rok 2007

V druhej polovici roku 2007 vykonalo Ministerstvo financií SR v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých hodnotenie prístupnosti webových stránok verejnej správy. Výsledky hodnotenia sú spracované v Správe o prístupnosti webových stránok vo verejnom a privátnom sektore za rok 2007.

PDF Správa o prístupnosti webových stránok za rok 2007 (2167 kB)

Rok 2005

Výskumný ústav spojov vykonal v roku 2005 ešte pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (vtedy kompetenčne zastrešovalo informatizáciu spoločnosti) prvý predbežný prieskum prístupnosti webových stránok. V tejto dobe ešte neboli vydané ani platné štandardy pre prístupnosť, tento prieskum bol len orientačný a z väčšej časti bol vykonávaný iba automatizovanými nástrojmi.


Publikované: 11.03.2008 / Aktualizované : 14.03.2018 / ÚPPVII
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky