RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (2008)

Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (ďalej len NKIVS) je strategický dokument z dielne Ministerstva financií SR, ktorý sa venuje princípom budovania eGovernmentu a zavádzania elektronických služieb na Slovensku. Vychádza zo Stratégie informatizácie verejnej správy. Stanovuje princípy, priority a architektúru integrovaných informačných systémov verejnej správy s cieľom zabezpečiť bezproblémovú interoperabilitu a nezávislosť na technologických platformách. Dokument Národná kocepcia informatizácie verejnej správy bol schválený na 97. schôdzi vlády SR dňa 21.5.2008.

pdfSlovenská verzia dokumentu NKIVS (808 kB)

pdfAnglická verzia dokumentu NKIVS (805 kB)

Dokument Národná koncepcia informatizácie verejnej správy:

 • vymedzuje rámec informatizácie verejnej správy, tak aby boli procesy výkonu správy efektívne digitalizované v rámci celej štruktúry verejnej správy,
 • definuje princípy informatizácie verejnej správy tak, aby aktivity subjektov verejnej správy pri aplikácii IKT koncepčne smerovali k digitalizácii procesov výkonu správy a poskytovaniu efektívnych e-služieb pre verejnosť,
 • definuje architektúru integrovaného ISVS tak, aby verejná správa poskytovala verejnosti vo všetkých agendách informačné, komunikačné a transakčné e-služby prostredníctvom rôznych prístupových kanálov,
 • opisuje koncepčný prístup, akým by mali správcovia ISVS pristúpiť k informatizácii vecne prislúchajúcich úsekov správy,
 • definuje rámec priorít, ktorých realizácia naštartuje proces efektívnej informatizácie verejnej správy. 

Rámec informatizácie verejnej správy.

Informatizácia verejnej správy býva často vymedzovaná v rôznych súvislostiach a pohľadoch, no je potrebné ju predovšetkým vnímať ako riadený proces, ktorý by sa mal realizovať v rámci celej štruktúry verejnej správy. Je to proces vytvárania spoločenských, legislatívnych, metodických, technologických a organizačno-personálnych podmienok pre efektívnu aplikáciu IKT vo výkone správy, ako aj riadený proces vlastnej aplikácie IKT. Výsledkom tohto procesu je elektronická forma výkonu správy, t. j. e-Government.

Princípy informatizácie verejnej správy.

 • formovanie právneho rámca predstavuje systém vytvárania a aplikácie legislatívy, metodiky a štandardov,
 • formovanie infraštruktúry, ktorá je tvorená technologicky-komunikačnou infraštruktúrou (HW, WAN, LAN) a organizačným zabezpečením jej správy a prevádzky,
 • digitalizácia úsekov správy predstavuje vlastnú aplikáciu IKT v procesoch výkonu správy.

Architektúra integrovaného informačného systému verejnej správy.

Tvorí koncepčný návrh pre zabezpečenie strategických cieľov informatizácie verejnej správy. Keďže ide o aplikáciu IKT v procesoch výkonu správy, tak nevyhnutnou úlohou bude navrhnúť vhodné metódy, postupy a technológie pre zabezpečenie digitalizácie úsekov správy a elektronickej komunikácie prebiehajúcej medzi subjektami verejnej správy a verejnosťou, subjektami verejnej správy navzájom, v rámci subjektu verejnej správy a s ostatným okolím. Navrhnuté riešenie musí zabezpečiť, aby interná a externá komunikácia verejnej správy s verejnosťou a  so zahraničím prebiehala v rámci výkonu správy elektronickou formou. Zároveň legislatívne úpravy musia zabezpečiť, aby táto elektronická forma komunikácie a elektronické dokumenty boli rovnoprávne s papierovou formou.

Za najdôležitejšie základné komponenty architektúry integrovaného ISVS, ktoré by mali byť používané viacerými ISVS pri elektronickej forme výkonu správy sa považujú:

 • Elektronická identifikačná karta,
 • Základné identifikátory,
 • Základné číselníky,
 • Základné registre,
 • Základné prístupové komponenty,
 • Spoločné moduly ÚPVS,
 • Ostatné komponenty. 

Architektúra IS úseku správy.

Architektúra IS úseku správy  predstavuje komponenty, ktoré sú vzájomne integrované do jedného celku a umožňujú elektronický výkon správy daného úseku správy. Za správu a rozvoj IS úseku správy je zodpovedný správca ISVS v zmysle platnej legislatívy. Architektúru IS úseku správy možno rozdeliť do nasledujúcich vrstiev:

 • prezentačná vrstva - predstavuje používateľské rozhranie, ktoré zabezpečuje výmenu informácií medzi ISVS a používateľmi,
 • integračná vrstva - zabezpečuje štandardné rozhrania pre komunikáciu aplikačnej vrstvy s prezentačnou vrstvou, dátovou vrstvou a s inými IS prostredníctvom rozhraní webových služieb,
 • aplikačná vrstva - umožňuje spracovanie údajov, najmä poskytovanie, ukladanie a zmenu údajov v dátovej vrstve,
 • dátová vrstva - uchováva potrebné údaje vo vhodne zvolenej štruktúre pre potreby spracovania aplikačnou vrstvou. 

Koncepcia vychádza zo súčasného stavu informatizácie verejnej správy v SR a z implementovaných postupov v iných krajinách, kde bola dosiahnutá najvyššia úroveň informatizácie verejnej správy. Jej realizácia v praxi umožní vytvoriť podmienky pre vybavovanie úradných záležitostí verejnosti rôznymi elektronickými prostriedkami, znížiť neproduktívny čas strávený administratívnym vybavovaním, vytvoriť predpoklady pre zníženie správnych poplatkov a elimináciu viacnásobnej realizácie identických úkonov. Verejná správa sa stane efektívnejšou a transparentnejšou a umožní aplikáciou IKT vo svojich procesoch eliminovať tzv. papierovanie postupným prechodom k elektronickej forme spracovania dokumentov a elektronickej komunikácii s verejnosťou a ostatnými subjektami verejnej správy. Verejnosť si bude môcť prostredníctvom rôznych vstupných kanálov vybrať prislúchajúci formulár týkajúci sa vybavovania konkrétnej veci, vyplniť, jednoznačne ho autentifikovať s elektronickým podpisom a zaslať na spracovanie. Komunikácia medzi ISVS bude prebiehať v súlade s bezpečnostnými prvkami, štandardmi EÚ a štandardmi vydávanými MF SR.


Publikované: 05.10.2007 / Aktualizované : 25.01.2016 /
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky