RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Posudzovanie elektronických systémov zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov v SR

Posudzovanie e-systémov zberu v SR je upravené pdf v zákone č. 289/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy (47 kB), ktorého účinnosť začína 1. novembra 2012.

Podľa tohto zákona zodpovedá za posudzovanie e-systémov zberu Ministerstvo financií SR, ktoré uvedenú činnosť vykonáva prostredníctvom odborne spôsobilých osôb ním vybraných a poverených na posudzovanie takýchto systémov (ďalej len „posudzovatelia e-systémov zberu“).

Posduzovanie môžu okrem posudzovateľov e-systémov zberu vykonávať aj znalci ako fyzické osoby, znalci ako právnické osoby - znalecké organizácie, a to v znaleckom odbore „Elektrotechnika“ v odvetví „Bezpečnosť a ochrana informačných systémov a znalecké ústavy v odbore „Elektrotechnika“. Podmienky výkonu znaleckej činnosti pri posudzovaní e-systémov zberu upravuje pdf zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (úplné znenie k 1.11.2012). (143 kB)

1.  Výzva

Ministerstvo financií SR vyhlásilo dňa 1. novembra 2012 pdf výzvu na výber odborne spôsobilých osôb pre potreby overenia súladu elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov EÚ (766 kB) s bezpečnostnými a technickými požiadavkami ustanovenými v pdf nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 11/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (947 kB) a vo pdf vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra 2011 (759 kB) (ďalej len „výzva“), na základe ktorej uskutoční výber posudzovateľov e-systémov zberu.

Výzva obsahuje podrobne rozpracované odborné kritériá, ktoré musia spĺňať osoby uchádzajúce sa o posudzovanie e-systémov zberu na to, aby boli schopní posudzovať tieto systémy podľa požiadaviek uvedených v technickej špecifikácii ustanovenej vo vyššie uvedenom vykonávacom nariadení Komisie. Kritériá sa týkajú najmä vysokej odbornosti vo všetkých oblastiach informačnej bezpečnosti, vrátane pochopenia príslušných princípov, modelov, procesov, bezpečnostných techník a ich vzájomných vzťahov.

2.  Zoznam posudzovateľov e-systémov zberu, znalcov, znaleckých organizácií a ústavov

Osobám, spĺňajúcim kritériá uvedené vo výzve, Ministerstvo financií SR udelí poverenie na vykonávanie posudzovania e-systémov zberu a zaradí ich do pdf zoznamu posudzovateľov e-systémov zberu (81 kB), ktorý obsahuje ich identifikačné údaje a kontaktné údaje, cenníky ich výkonov a čísla účtov.

Zoznam znalcov v znaleckom odbore „Elektrotechnika“ v odvetví „Bezpečnosť a ochrana informačných systémov“ sa nachádza na adrese: http://jaspi.justice.gov.sk/ v kategórii „Znalci“ / Odbor: 100000 – Elektrotechnika / Odvetvie: 101000 – Bezpečnosť a ochrana informačných systémov / Časť: Fyzické osoby

Zoznam znaleckých organizácií v znaleckom odbore „Elektrotechnika“ v odvetví „Bezpečnosť a ochrana informačných systémov“ sa nachádza na adrese: http://jaspi.justice.gov.sk/ v časti „Znalci“ / Odbor: 100000 – Elektrotechnika / Odvetvie: 101000 – Bezpečnosť a ochrana informačných systémov / Časť: Znalecké organizácie

Zo zoznamu znaleckých ústavov vykonáva znaleckú činnosť v odbore „Elektrotechnika“ len Znalecký ústav elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave: http://www.znu.sk/kontakty.php

Z predmetných zoznamov si môžu organizátori - žiadatelia vybrať subjekt, ktorý bude posudzovať ich e-systém zberu.

3.  Žiadosť o posúdenie e-systému zberu

O posúdenie e- systému zberu možno žiadať na základe listinnej alebo elektronickej žiadosti (noneverzia RTF (57 kB) , pdfverzia PDF (132 kB)). Žiadosť v listinnej podobe vrátane príloh je potrebné zasielať na adresu:

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Sekcia informatizácie spoločnosti
Odbor legislatívy, štandardov a bezpečnosti IS
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA

Na obale je potrebné uviesť heslo: EOI-ŽIADOSŤ.

Žiadosť v elektronickej podobe je potrebné zasielať na adresu: eoi.ziadost@mfsr.sk

Upozornenie: Európska komisia upozornila SR na nesúlad prílohy zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy s nariadením (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve občanov. Podľa tejto prílohy sa od organizátorov požadovalo, aby v žiadosti o posúdenie e-systému zberu uvádzali aj „číslo a dátum registrácie iniciatívy občanov“. Tým sa nepriamo určilo, že požiadaniu o overenie e-systému zberu musí predchádzať registrácia v Komisii, avšak citované nariadenie (EÚ) neustanovuje poradia jednotlivých fáz registrácie a osvedčovania e-systému zberu.

Uvedený nesúlad je riešený aktuálnou novelou zákona, ktorá je v súčasnosti v legislatívnom procese. Jej účinnosť sa predpokladá od 1. augusta 2013, kedy bude zverejnený aj nový vzor žiadosti o posúdenie e-systému zberu. Do účinnosti novely sa bude postupovať tak, že v prípade podania žiadosti sa v nej „číslo a dátum registrácie iniciatívy občanov“ nebude vypĺňať.

4.  Postúpenie žiadosti o posúdenie e-systému zberu

Ministerstvo financií SR zaeviduje doručené žiadosti a v prípade splnenia všetkých zákonných náležitostí ju postúpi posudzovateľovi e-systémov zberu, znalcovi, znaleckej organizácii alebo znaleckému ústavu, t.j. subjektu, ktorý si vyberie organizátor – žiadateľ z príslušných zoznamov.

5.  Postup posudzovateľa e-systémov zberu, znalca, znaleckej organizácie a ústavu

Posudzovateľ e-systémov zberu, znalec, znalecká organizácia alebo znalecký ústav posudzujú systém podľa požiadaviek ustanovených vo pdf vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 1179/2011 zo 17. novembra (759 kB). Výsledkom bezpečnostného a technického auditu je Kontrolný záznam pre osvedčovanie on-line elektronických systémov zberu (pdf verzia RTF (211 kB), none verzia PDF (718 kB)).

Ak systém spĺňa predpísané náležitosti, posudzovateľ e-systémov zberu, znalec, znalecká organizácia alebo znalecký ústav túto skutočnosť uvedie v časti „B“ žiadosti, ktorú takto vyplnenú zašle naspäť ministerstvu spolu s vyplneným kontrolným záznamom. Ministerstvo na základe toho vydá organizátorovi - žiadateľovi osvedčenie o súlade e-systému zberu s technickými a bezpečnostnými požiadavkami Osvedčenie podpisuje minister.

V opačnom prípade sa v žiadosti uvedie, že systém nespĺňa predpísané náležitosti a ministerstvo žiadosť zamietne a oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov organizátorovi - žiadateľovi.

Ministerstvo financií SR je povinné vybaviť žiadosť o posúdenie e-systémov zberu, či už kladne alebo záporne, v lehote jedného mesiaca od jej podania.

6.  Náklady na posudzovanie e-systému zberu

Náklady súvisiace s posúdením e-systému zberu posudzovateľom (nie znalcom, znaleckou organizáciou alebo znaleckým ústavom) znášajú samotní organizátori – žiadatelia, ktorí ich uhrádzajú pred tým, ako podajú žiadosť. To znamená, že žiadateľ zaplatí náklady podľa príslušného cenníka vybraného posudzovateľa a doklad o ich úhrade bude tvoriť prílohu samotnej žiadosti. V prípade, ak ministerstvo vyzve organizátora - žiadateľa o posúdenie systému na doplnenie žiadosti pre neúplné údaje a on to v určenej lehote neurobí, ministerstvo na túto skutočnosť upozorní posudzovateľa, ktorý je povinný uhradené náklady vrátiť žiadateľovi, pretože k posúdeniu systému nedošlo.

Ak posudzuje elektronický systém zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov znalec, znalecká organizácia alebo znalecký ústav, podmienky poskytnutia odmeny, náhrady hotových výdavkov a náhrady za stratu času za túto činnosť ustanovujepdf zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (úplné znenie k 1.1.2012) (143 kB).

7.  Zodpovednosť za škodu

Ak posudzovateľ nebude vykonávať posudzovanie v súlade s príslušným nariadením a žiadateľovi tým vznikne škoda, v zmysle Občianskeho zákonníka je povinný ju znášať posudzovateľ.


Publikované: 30.10.2012 / Aktualizované : 13.04.2015 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83336
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100426
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87370
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky