RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štandardizačné dokumenty

Na tejto stránke uvádzame dokumenty, ktoré Ministerstvo financií SR plánuje vydať v súvislosti so štandardizáciou IS VS. Tento zoznam je iba orientačný a môžu v ňom nastať zmeny podľa potreby gestorského orgánu štandardizácie IS VS.

Dokumenty alebo časti dokumentov, ktoré sú označené symbolom *, sú v procese schvaľovania, zatiaľ však neboli oficiálne vydané.

Dokumenty alebo časti dokumentov, ktoré sú označené symbolom **, sa predpokladajú vytvoriť, termín ich vypracovania a vydania však zatiaľ väčšinou nie je známy.

"Živé dokumenty" znamenajú dokumenty, kde sa očakáva ich priebežné dopĺňanie a vznik ďalších verzií.

pdf Konsolidované znenie výnosu o štandardoch pre IS VS (hlavná časť) (304 kB) (výnos č. 55/2014 Z. z. v znení výnosu č. 276/2014 Z. z. a výnosu č. 137/2015 Z. z.)

pdf Výnos o štandardoch pre IS VS (1826 kB) (účinnosť 15.3.2014, vydaný v Zbierke zákonov)

 • Časti:
 • 1 – Všeobecná časť
 • 2 – Technické štandardy
 • 3 – Štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok
 • 4 – Štandardy použitia súborov
 • 5 – Štandardy pre názvoslovie elektronických služieb
 • 6 – Bezpečnostné štandardy
 • 7 – Dátové štandardy
 • 8 - Štandardy elektronických služieb verejnej správy (vrátane elektronických formulárov)
 • 9 – Štandardy projektového riadenia (procesné štandardy pre riadenie IT projektov)
 • 10 - Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí (otvorené údaje)
 • 11 - Štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb
 • Príloha 1 – Štandardy prístupnosti webových stránok (slovenská verzia WCAG 2.0 a ďalších zdrojov)
 • Príloha 2 – Katalóg dátových prvkov (definície dátových prvkov)
 • Príloha 3 - Štandardy pre elektronické formuláre
 • Príloha 4 - Štandardy pre riadenie informačno-technologických projektov
 • Príloha 5 - Technické podmienky tvorby formátu CSV
 • Príloha 6 - Úrovne autentifikácie elektronických služieb verejnej správy
 • Príloha 7 - Štandardy pre architektúru cloud computingu
 • Príloha 8 - Zoznam atribútov SAML Assertion
 • Príloha 9 - Metaúdaje datasetu s otvorenými údajmi
 • Príloha 10 - Techniky pre prístupné použitie Javaskriptu
Porovnanie zmien s predchádzajúcim výnosom č. 312/2010 Z. z.:
pdf Novela výnosu o štandardoch pre IS VS  č. 276/2014 Z. z. (181 kB) (účinnosť 15.10.2014, vydaná v Zbierke zákonov)
pdfNovela výnosu o štandardoch pre IS VS č. 137/2015 Z. z. (760 kB)(účinnosť 1.7.2015, vydaná v Zbierke zákonov)

Metodický pokyn k výnosu o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z.z. (zverejnený v MetaIS) (odkaz na https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=20545548 )

pdf Metodický pokyn k výnosu o štandardoch pre IS VS (759 kB)

(Vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2011 k výnosu č. 312/2010 Z. z., do vydania nového metodického pokynu platný v nezmenených častiach aj pre výnos č. 55/2014 Z. z.)

 • Časti:
 • Metodika popisu štandardov
 • Stavy štandardov
 • Životný cyklus štandardov
 • Zverejňovanie, gestorstvo štandardov
 • Doplňujúce informácie ku kapitolám výnosu (kopíruje štruktúru výnosu)
 • Tabuľka ekvivalencie pre štandardy prístupnosti
 • Spôsoby testovanie štandardov prístupnosti, príklady a odporúčania
 • Zoznam dátových prvkov
 • Zoznam číselníkov a ich gestorov
 • Príloha 1 – Obsahuje odporúčané štandardy
 • Príloha 2 – Obsahuje zrušené / aktualizované štandardy (predchádzajúca verzia štandardu)
 • Príloha 3 – Úplná mapa dátových štandardov
 • Príloha 4 – Zoznam zmien oproti predchádzajúcemu výnosu
 • Príloha 5 – Ekvivalencia pojmov pre riadenie IT projektov
 • Príloha 6 - Prehľad manažérskych produktov s uvedením záväznosti podľa veľkosti projektu
PDF Metodický pokyn na popis dátových štandardov (226 kB)

(Vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 8/2008)

 • Časti:
 • Vymedzenie pojmov, skratky, práca s katalógom
 • Zásady popisu dátového prvku
 • Požiadavky na popis dátového prvkov
 • Príklady
pdf Metodický pokyn pre hodnotenie bezpečnostných štandardov + príloha (142 kB)

(Vydaný 30.3.2012 elektronicky na www.informatizacia.sk)

pdf Metodický pokyn pre riadenie IT projektov (51 kB)

(Vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 13/2009, už neaktuálny (!), nahradený štandardmi pre riadenie IT projektov vo výnose č. 312/2010 Z. z. - je uvádzaný iba z historických dôvodov)

 • Časti:
 • Úvod
 • Základné definície projektové riadenia
 • Životný cyklus projektu
 • Fázy projektu (prípravná fáza, inicializačná fáza, realizačná fáza, dokončovacia fáza)
 • Výstupy projektu
 • Povinné požiadavky

MF SR sa ospravedlňuje za tlačovú chybu, ktorá vznikla pri prečíslovávaní odsekov - všetky povinné požiadavky v bodoch 9.2.1 až 9.2.3 majú byť správne 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 a 8.2.4 namiesto 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 a 8.1.4. Odsek má teda znieť nasledovne:

9.2 V závislosti od veľkosti projektu sú povinné

9.2.1 pre malý projekt záverečné verzie dokumentov podľa bodu 8.2.1 písm. a) až d), bodu 8.2.2 písm. a) až c), bodu 8.2.3 písm. a) a bodu 8.2.4 písm. a),

9.2.2 pre stredný projekt záverečné verzie dokumentov podľa bodu 8.2.1 písm. a) až d), bodu 8.2.2 písm. a) až g), bodu 8.2.3 písm. a) a b) a bodu 8.2.4 písm. a),

9.2.3 pre veľký projekt záverečné verzie dokumentov podľa bodu 8.2.1 písm. a) až f), bodu 8.2.2 písm. a) až l), bodu 8.2.3 písm. a) až f) a bodu 8.2.4 písm. a) a b).

PDF Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti (549 kB)

(Vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 5/2008, "živý dokument")

 • Časti:
 • Štruktúra pojmov
 • Glosár pojmov
pdf Usmernenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty (v3) (151 kB)

(vydané 22.3.2012 elektronicky na www.informatizacia.sk, "živý dokument")

Predchádzajúce verzie:

 • Časti:
 • Základné požiadavky
 • Konverzia do elektronickej formy (skenovanie)
 • Dokumenty verejnej správy
 • Trvanie zverejnenia na internete
 • Miesto zverejnenia
 • Bezpečnostné aspekty zverejňovania zmlúv a ochrana osobných údajov
 • Pôvodná príloha 1 verzie 2 - Odporúčaný štandard - legislatívny popis metaúdajov a ostatných požiadaviek
pdf Metodický pokyn pre kategorizáciu citlivosti údajov z dôvodu bezpečnosti (verzia 1.0) (94 kB)

(Vydané 6.12.2012 elektronicky na www.informatizacia.sk, "živý dokument")

pdf Kritériá na posudzovanie návrhov štandardov v4.3 [formát PDF] (40 kB)

none Kritéria na posudzovanie návrhov štandardov v4.3 [formát RTF] (201 kB)

(Vydané 21.9.2011 elektronicky na www.informatizacia.sk, "živý dokument")

pdf Príručka hodnotiteľa štandardov (295 kB)

(Vydané 4.10.2011 elektronicky na www.informatizacia

.sk)

 • Časti:
 • Metodika výpočtu hodnotenia
 • Overovanie štandardov funkčnosti webových stránok
 • Overovanie štandardov použitia súborov
 • Overovanie štandardov názvoslovia elektronických služieb
pdf Metodický pokyn pre štandardný predmet zákazky, podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a zmluvné podmienky v oblasti IKT (verzia 1.51) (333 kB)

(Vydané 30. januára 2013 elektronicky na www.informatizacia.sk, "živý dokument", prílohy sa od verzie 1.0 nezmenili)

Predchádzajúca verzia: pdf Metodický pokyn (verzia 1.0) (322 kB) (vydaná 18. decembra 2012)

pdf Metodický pokyn pre tvorbu a využívanie elektronických formulárov (v1.0) (207 kB)

(Vydané 18. decembra 2012 elektronicky na www.informatizacia.sk - už neaktuálny (!), nahradený štandardmi pre elektronické formuláre vo výnose č. 55/2014 Z. z.)

pdf Metodický pokyn: Základy správy rizík v súvislosti s IKT (v1.0) (27 kB)

(Vydané 3.1.2014 elektronicky na www.informatizacia.sk)

pdf Dátová štruktúra evidencie záznamov o konverzii (v1.2) (57 kB)

(Vydané 29.10.2014 elektronicky na www.informatizacia.sk, prvá aktualizácia 30.10.2014, druhá aktualizácia 17.12.2014)

pdf Dátová štruktúra evidencie záznamov o konverzii (v1.2) (so zmenami oproti verzii 1.1) (58 kB)

none Číselník pre štandardné ovládacie prvky elektronického formulára (77 kB) (RTF)

(Vydané 18.12.2014 elektronicky na www.informatizacia.sk)

pdf Zoznam referencovateľných identifikátorov (v1.0) (39 kB)

(Vydané 30.6.2015 elektronicky na www.informatizacia.sk)


   Publikované: 30.07.2008 / Aktualizované : 05.04.2017 / Peter Bíro
   Po Ut St Š Pi So Ne
   30 1 2 3 4 5 6
   7 8 9 10 11 12 13
   14 15 16 17 18 19 20
   21 22 23 24 25 26 27
   28 29 30 31 1 2 3

   Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

   Porovnávač cien internetu

   Centrálny metainformačný systém verejnej správy

   Anketa
   V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

   Rozširovanie vládneho cloudu
   51883
   Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
   72638
   Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
   53893
   Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
   10148
   Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
   53506
    
   Staršie ankety
   Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
   © 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
   Začiatok stránky