RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Osobitné štandardy v špecifických oblastiach

Ministerstvo financií SR nie je jediné, ktoré môže vydávať štandardy pre oblasť informačno-komunikačných technológií. Takúto kompetenciu môžu mať v špecifických oblastiach informatizácie aj iné úrady, dané príslušnými zákonmi. Tieto sa však musia o vydaní každého nového štandardu od roku 2010 dohodnúť v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. s Ministerstvom financií SR.

Štandardy pre elektronický podpis

Aj keď príslušný zákon neoznačuje požiadavky pre elektronický podpis priamo názvom štandardy, v zmysle vecného obsahu podliehajú tejto definícii.

Na základe čoho sa vydávajú

Štandardy pre elektronický podpis sú vydávané na základe zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise. Prvá podoba štandardov nadobudla účinnosť 1. októbra 2002.

Kto a ako ich vydáva

Kompetentným orgánom pre ich vydávanie je Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky a vydáva ich vo forme niekoľkých vyhlášok, z ktoré určujú napr. formáty súborov, ktoré je možné elektronicky podpisovať.

Znenia vyhlášok nájdete na príslušnej stránke webového sídla NBÚ SR alebo aj v časti o legislatíve na našom sídle

Štandardy pre elektronické informačné systémy na správu  registratúry

Tieto štandardy určujú ako majú vyzerať plnohodnotné registratúrne systémy.

Upozorňujeme, že tieto štandardy sú záväzné iba pre tie systémy registratúry, o ktorých príslušný zákon, ktorý ich zriaďuje, explicitne uvádza, že sú elektronické resp. sa vedú elektronicky. Súčasné bežné elektronické registratúrne systémy sa považujú za evidenčné aplikácie, pre tieto sú štandardy iba odporúčajúce.

Na základe čoho sa vydávajú

Štandardy pre elektronické informačné systémy na správu  registratúry sa vydávajú na základe  novely č. 41/2011 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. Prvá podoba štandardov nadobudla účinnosť 1. marca 2011.

Kto a ako ich vydáva

Tieto štandardy vydáva Ministerstvo vnútra SR a to prostredníctvom výnosu k vyššie uvedenému zákonu. Znenie výnosu uvádzame nižšie:

pdf Výnos č. 525/2011 o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry (221 kB) (účinnosť od 1.2.2012)

Štandardy pre geografické informačné systémy (tzv. priestorové štandardy)

Priestorové štandardy sú zamerané na štandardizáciu geografických informačných systémov (GIS) t.j. spôsobu vytvárania a popisovania máp a výmeny priestorových informácií.

Na základe čoho sa vydávajú

Sú vydávané dvomi spôsobmi - jednak na základe základe zákona č. 215/1995 o geodézii a kartografii a prostredníctvom zákona č. 3/2010 o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (tzv. INSPIRE).

Aj keď základná báza údajov pre geografický informačný systém (tzv. ZB GIS) podľa zákona o geodézii a kartografii nenesie názov "štandardy", vecne spĺňa podstatu štandardov.

Kto a ako ich vydáva

Štandardy pre INSPIRE vydáva Ministerstvo životného prostredia SR prostredníctvom pdf vyhlášky MŽP SR č. 352/2011, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (37 kB) (účinnosť od 1. novembra 2011).

Štandardy ZB GIS vydáva Úrad geodézie, kartografie a katastra SR prostredníctvom Katalógu objektov. Poslednú verziu vypracoval v spolupráci s Topografickým ústavom v Banskej Bystrici, nájsť ho môžete nižšie alebo aj na príslušnej stránke webového sídla ÚGKK SR.

pdf Katalóg objektov ZB GIS (verzia 2008) (880 kB)

Štandardy pre zdravotnícke systémy

Zdravotnícke štandardy sa rozdeľujú na 2 typy - štandardy pre zdravotnícku informatiku a štandardy pre zdravotnícku štatistiku. 

Na základe čoho sa vydávajú

Oba typy zdravotníckych štandardov sa vydávajú na základe zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti zatiaľ existujú iba štandardy pre zdravotnícku štatistiku z roku 2004, aktualizované znenie ani štandardy pre zdravotnícku informatiku zatiaľ nie sú vydané.

pdf Vyhláška č. 763/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú záväzné štandardy pre zdravotnícku štatistiku (66 kB) (účinnosť od 1. januára 2005)

Kto a ako ich vydáva

Zodpovedným úradom pre vydávanie týchto štandardov je Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré ich bude vydávať na základe pripravovaných dvoch vyhlášok na ustanovenie štandardov pre zdravotnícku štatistku a štandardov pre zdravotnícku informatiku prostredníctvom Katalógu štandardov.

Viac k týmto štandardom nájdete na príslušnej stránke webového sídla NCZI.


Publikované: 05.01.2012 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83409
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100493
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60808
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88557
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky