RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Staršie strategické dokumenty

Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy

bola vypracovaná na základe Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a záverov vládou schválenej Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Ide o ucelený návrh, ako koncepčne budovať elektronickú verejnú správu na Slovensku prostredníctvom zavádzania elektronických služieb. Obsahuje tiež časový harmonogram implementácie všetkých činností, ktoré budú v budúcnosti ponúkané občanom, podnikateľom alebo verejnej správe v elektronickej forme. Cestovná mapa nepokrýva len činnosti, ktoré súvisia výhradne s elektronizáciou služieb poskytovaných na internete, ale tiež implementačný harmonogram základných prvkov potrebných pre samotnú elektronizáciu. Projektový harmonogram je navrhnutý do konca roku 2008. Cestovnú mapu prijala vláda na rokovaní 19. októbra 2005 uznesením č. 837/2005.

pdfCestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy (380 kB) 

Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja

prijatá uznesením vlády č. 978/2001 dňa 10. decembra 2001 vyplýva z Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji konanej v roku 1992 v Rio de Janeiro. Predstavuje najnovšie možnosti uplatnenia vysoko efektívnych princípov v oblasti globálneho rozvoja štátu, pri rešpektovaní rozvojových dokumentov trvalo udržateľného rozvoja (TUR)OSN, OECD a EÚ, keď integruje kľúčové stratégie a koncepcie všetkých rezortov do výsledného dokumentu. Slovenská republika sa vypracovaním Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja zaradila medzi najvyspelejšie štáty sveta, ktoré takéto dokumenty už majú vypracované a prispieva takto k dosiahnutiu vyššieho stupňa globálnej bezpečnosti v Európe a vo svete.

pdfNárodná stratégia trvalo udržateľného rozvoja (1446 kB)

Na základe tejto Stratégie, ako priemet aktuálnych úloh vyplývajúcich z členstva v EÚ a medzinárodných záväzkov SR k OSN a OECD, bol uznesením vlády č. 574/2005 zo dňa 13. júla 2005 prijatý Akčný plán trvalo udržateľného rozvoja v SR na roky 2005 – 2010. Tento akčný plán predstavuje zhutnenie priorít a úloh vyplývajúcich z Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja. Spĺňa požiadavky Európskej komisie na jasné formulovanie cieľov TUR, ich efektívnejšie vyhodnocovanie a využívanie súčinnosti medzi doplnkovými činnosťami a politikami. Akčnosť cieľov je merateľná prostredníctvom stanovených ukazovateľov, pričom plnenie cieľov akčného plánu má byť zabezpečené vyhodnocovaním stanovených ukazovateľov. Akčný plán nadväzuje na Národnú stratégiu TUR, prijatú v roku 2001, ako i Východiská akčného plánu TUR, prijaté v roku 2005, a bližšie špecifikuje ich ciele a spôsob financovania.

Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010

je slovenskou adaptáciou Lisabonskej stratégie prijatej na summite EÚ v Lisabone v roku 2000. Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 bola schválená uznesením vlády č. 140/2005 dňa 16. 2. 2005. Určuje prioritné oblasti slovenskej politiky, ktoré najvýznamnejšie prispejú k napĺňaniu Lisabonskej agendy.

pdfStratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010 (273 kB)

Z pozície Slovenskej republiky k Lisabonskému procesu neskôr vyplynula potreba definovať akčné plány, určujúce konkrétne kroky pre implementáciu politík Stratégie konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010. Tieto akčné plány známe pod názvom Minerva boli schválené uznesením vlády č. 557/2005 dňa 13. 7. 2005 a mali byť splnené do konca volebného obdobia v roku 2006.

Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR

vyplýva z Politiky informatizácie spoločnosti v SR. Bola prijatá uznesením vlády č.43/2004 dňa 21. 1. 2004. 

pdfStratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR (233 kB)

Presadzovanie Stratégie informatizácie spoločnosti sa realizuje prostredníctvom akčných plánov, t.j. konkrétnych a záväzných harmonogramov činností súvisiacich s procesom informatizácie spoločnosti. Akčné plány obsahujú záväzky týkajúce sa plnenia úloh a zoznam inštitúcií zodpovedných za ich plnenie. Stratégia informatizácie spoločnosti obsahuje prílohy:

  • Informačno-komunikačná infraštruktúra
  • Informatizácia verejnej správy
  • Vzdelávanie
  • Elektronický obchod a podnikanie
  • Výskum a vývoj
  • Bezpečnosť a ochrana digitálneho prostredia

Plnenie akčných plánov vyplývajúcich zo Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR bolo vyhodnocované a úlohy boli aktualizované na zasadnutiach vlády SR:

Politika informatizácie spoločnosti v SR

vyplýva z iniciatívy eEurope+ a predstavuje základný dokument v oblasti informatizácie spoločnosti. Jedným z prioritných cieľov tejto politiky je vypracovanie a presadzovanie dlhodobej Stratégie informatizácie spoločnosti v SR a jej realizácia prostredníctvom krátkodobých akčných plánov a strednodobých programov. Politika informatizácie spoločnosti a na ňu nadväzujúca Stratégia informatizácie spoločnosti z roku 2004 sú dokumenty, ktoré majú celospoločenský charakter. Tento dokument bol schválený uznesením vlády č.522/2001.

pdf Politika informatizacie spolocnosti v SR (119 kB) 

 


Publikované: 10.05.2011 / Aktualizované : 11.05.2011 / Lucia Fábryová
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky