RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Stratégia informatizácie verejnej správy

Dokument Stratégia informatizácie verejnej správy (ďalej len SIVS) je zásadný strategický dokument pre riadenie informatizácie verejnej správy. Stratégia informatizácie verejnej správy bola schválená uznesením vlády SR č. 131/2008 na jej 85. rokovaní 27. februára 2008. Vláda Slovenskej republiky tým potvrdila svoj záväzok z programového vyhlásenia, modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou. Stratégiu informatizácie verejnej správy vypracovalo Ministerstvom financií SR v spolupráci s Úradom vlády SR a splnomocnencom vlády pre informačnú spoločnosť Pavlom Tarinom.

pdfSlovenská verzia dokumentu SIVS (829 kB)

pdfAnglická verzia dokumentu SIVS (803 kB)

Obsah dokumentu

Stratégia informatizácie verejnej správy definuje strategické ciele a kroky, ktoré budú podniknuté na dosiahnutie neustáleho rastu spokojnosti občanov s verejnou správou prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti a znižovania nákladov na verejnú správu. To znamená, že stanovuje strategické ciele procesu zavádzania eGovernmentu a definuje kroky vedúce k modernizácii verejnej správy a elektronizácii jej služieb. Zároveň Stratégia informatizácie verejnej správy nastoľuje kritériá a postupy financovania eGovernment-u, ktoré predpokladá kombináciu zdrojov štátneho rozpočtu a prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

Stratégia informatizácie verejnej správy vychádza na úrovni Európskej únie z týchto dokumentov:

 • Lisabonská stratégia
 • Iniciatíva i2010 -  Európska informačná spoločnosť pre ekonomický rast a zamestnanosť
 • Akčný plán eGovernment i2010

Východiská na úrovni SR:

 • Stratégia informatizácie spoločnosti v SR (z roku 2004) a z nej vychádzajúci Akčný plán,
 • Národná Lisabonská stratégia pre SR – Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 (z roku 2005)
 • Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy (z roku 2005)

Strategické ciele

Návrh definuje tieto strategické ciele v oblasti informatizácie verejnej správy do roku 2013:

1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou

 • Verejná správa umožní všetkým občanom, vrátane handicapovaných a sociálne znevýhodnených skupín, využívať možnosti eGovernment-u.
 • Verejná správa výrazne zníži administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí na úradoch. Zvýši sa transparentnosť úradných procesov a skráti doba vybavovania úradných agend.
 • Verejná správa skvalitní a elektronizuje možnosti participácie verejnosti na veciach verejných.

2. Elektronizácia procesov verejnej správy

 • Verejná správa vytvorí a prepojí registre použiteľné na právne úkony.
 • Verejná správa realizuje kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb.
 • Verejná správa zabezpečí zvyšovanie portfólia svojich elektronických služieb.
 • Verejná správa iniciuje a podporí legislatívny proces umožňujúci realizáciu elektronických služieb verejnej správy.

3. Efektívnejšia a výkonná verejná správa – štát bude stáť menej

 • Verejná správa vytvorí spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre eGovernment i podporné činnosti.
 • Verejná správa bude využívať centrálne aplikácie a služby pre realizáciu vybraných činností (účtovníctvo, ľudské zdroje, elektronické platby,..). Systémovým riadením a využívaním už existujúcich projektov zabráni duplicitám.
 • Verejná správa bude realizovať 100% verejného obstarávania elektronickou formou vo všetkých oblastiach a odstráni relevantné legislatívne bariéry.

4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy

 • Väčšina zamestnancov verejnej správy na Slovensku bude počítačovo gramotná.
 • Verejná správa znásobí pre svojich zamestnancov počet školení, orientovaných na zdokonalenie špecifických IT, projektových a manažérskych schopností.

Pri realizácií vyššie uvedených cieľov budú uplatňované tieto zásady:

 • Riadenie zmien so zameraním na zmeny procesov, úpravy legislatívy, používanie spoločnej infraštruktúry a zavedenie zdieľaných služieb
 • Jednotný pohľad na financovanie a vyhodnocovanie prínosov pre projekty súvisiace s informatizáciou verejnej správy
 • Jednotný projektový manažment (na úrovni metodiky)
 • Súlad všetkých nových IKT riešení s celkovou architektúrou informačných systémov verejnej správy

Prínosy pre užívateľov

Prínosy, ktorých dosiahnutie sleduje stratégia, strategické ciele a konkrétne kroky:

 • klientsky orientovaná verejná správa - na občanov, podnikateľov aj ostatnú verejnosť
 • rýchlejšie a efektívnejšie poskytovanie služieb
 • spolupráca medzi občanmi, firmami, štátnou správou, samosprávou a IT komunitou pri dosahovaní všeobecne prospešných cieľov
 • zrozumiteľnosť a dostupnosť elektronických služieb verejnej správy
 • zníženie administratívnej a časovej záťaže občanov a firiem
 • výkon verejnej správy bude možné realizovať elektronicky, pomocou IKT (napríklad prostredníctvom internetu, telefónu, mobilného telefónu alebo inými komunikačnými prostriedkami)
 • štátna správa a samospráva bude poskytovať elektronické služby, ktoré budú riešiť základné životné situácie občanov.

Úspory v číslach

Občania by podľa uskutočnenej analýzy1 dokázali eGovernmentom ušetriť 60 833 784,3 hodín času ročne2 stráveného vybavovaním a „vybehávaním“ po úradoch, ktoré môžu využiť na oddych alebo na ďalšiu zárobkovú činnosť. Národnému hospodárstvu by tým mohli priniesť cca 3,9 mld. Sk ročne3 do štátneho rozpočtu.

Naopak verejná správa by eGovernment-om ročne dokázala ušetriť minimálne 3 913 pracovníkov a prenesene minimálne 112 mil. Sk daňovníkov mesačne, keď berieme do úvahy priemernú mzdu zamestnanca verejnej správy za 1. štvrťrok 2007 (20 921 Sk).

Informatizáciou môžeme taktiež ušetriť minimálne 490 mil. listov papiera ročne – tlačív (žiadosti vrátane príloh) pokiaľ berieme do úvahy 70 040 9444 vybraných rozhodnutí spracovaných verejnou správou ročne, keď predpokladáme, že v priemere je potrebných 75 papierových tlačív na jedno rozhodnutie, ktoré musí občan predložiť pri styku s verejnou správou a 1 tlačivo by bolo obsahom len 1 listu papiera.

Financovanie

Budú k dispozícií 3 rôzne typy finančných zdrojov, ktoré sa sprístupnia pre aktivity identifikované v štúdiách realizovateľnosti.

1. Štátny rozpočet – hlavný zdroj:

 • Podľa predbežného plánu cca 8 mld. Sk ročne na financovania rozvoja IKT vo verejnej správe.
 • Spolufinancovanie projektov prioritnej osi č.1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti vo výške 860 mil. Sk ročne na celé obdobie rokov 2007-2013.

2. Štrukturálne fondy EÚ:

Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS) definuje finančné zdroje z Európskych štrukturálnych fondov na roky 2007 - 2013 pre informatizáciu verejnej správy (prvá prioritná os) na úrovni 23 mld. Sk. Prostriedky sú rozložené do 3 základných blokov:

 • Národný projekt Integrované obslužné miesta (platforma pre poskytovanie elektornických služieb štátnej správy)
 • Národný projekt Dátové centrum miest a obcí (platforma pre vnútornú správu samopráv)
 • Ostatné projekty (vytvorenie centrálnych aplikácií, služieb a infraštruktúry pre vnútornú agendu štátnej správy)

3. Ostatné zdroje:

Rozpočty samospráv, finančné prostriedky z rôznych grantov a pobočiek medzinárodných inštitúcií, súkromných investícii (napr. cez verejno-súkromné partnerstvá - PPP), ako aj finančné prostriedky z komunitárnych programov EÚ, ktoré sa týkajú informatizácie spoločnosti. Ich výšku však nie je možné špecifikovať.

1Zdroj: Informačný audit, Cestovná mapa zavádzania elektronických služieb verejnej správy a informačné správy Štatistického úradu SR
2Zdroj: MDPT SR, 2005, Procesný, organizačný a dátový model informatizácie služieb verejnej správy
3Zdroj: MDPT SR, 2005, Procesný, organizačný a dátový model informatizácie služieb verejnej správy
4Zdroj: MDPT SR, 2005, Procesný, organizačný a dátový model informatizácie služieb verejnej správy
5Zdroj: MDPT SR, 2004, Informačný audit


Publikované: 04.10.2007 / Aktualizované : 30.11.2010 /
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky