RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štrukturálne fondy Európskej únie

Operačný program Informatizácia spoločnosti je jeden z 11 Operačných programov, ktoré nadväzujú na Národný strategický referenčný rámec - základný dokument na reguláciu čerpania peňazí z eurofondov, ktorý určuje obsah a rozsah využitia štrukturálnych fondov.

Národný strategický referenčný rámec je nástrojom realizácie štrukturálnej politiky Európskej únie, ktorej hlavným cieľom je odstraňovanie nerovností v ekonomickej a sociálnej oblasti medzi jednotlivými regiónmi Európskej Únie. Na realizáciu štrukturálnej politiky Európskej únie slúžia štrukturálne fondy a Kohézny fond.

Štrukturálne fondy

Štrukturálne fondy financujú viacročné programy regionálneho rozvoja, ktoré spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia. Programy sú pripravené podľa spoločných východísk navrhnutých Európskou komisiou pre EÚ ako celok. Nárok na využívanie štrukturálnych fondov majú iba členské krajiny EÚ a programujú sa na sedemročné obdobia (súčasnou programovacou periódou je obdobie 2007 až 2013). Pre obdobie 2000 - 2006, respektíve pre skrátené obdobie 2004 - 2006 platí pravidlo n+2, čo znamená, že vyčlenené prostriedky možno pre daný rok čerpať 24 mesiacov po jeho skončení. Slovenská republika dostala zo štrukturálnych fondov na skrátené programovacie obdobie r. 2004 - 2006 v celkovej výške 1,05 mld. eur (v stálych cenách roku 1999).

Hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky v programovacom období 2007- 2013 sú tieto fondy:

Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) pomáha znižovať regionálne rozdiely v rámci Európskej únie a zameriava sa hlavne na podporu trvalo udržateľného integrovaného regionálneho a miestneho rozvoja a zamestnanosti, zlepšenie konkurencieschopnosti a územnej spolupráce. Priority financovania zahŕňajú výskum a inovácie, ochranu životného prostredia a prevenciu rizík, pričom investície do infraštruktúry budú naďalej zohrávať významnú úlohu najmä v menej rozvinutých regiónoch.

Európsky sociálny fond (ESF) prispieva k posilňovaniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti prostredníctvom zlepšovania možnosti zamestnania sa a pracovných príležitostí. Pomoc z ESF by mala zameriavať najmä na tieto kľúčové oblasti:

  • zlepšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov
  • skvalitňovanie ľudského kapitálu, rozširovanie prístupu k zamestnanosti a účasti na trhu práce
  • posilňovanie sociálnej inklúzie znevýhodnených osôb,
  • boj proti diskriminácii,
  • motivovanie ekonomicky neaktívnych osôb, aby vstúpili na trh práce
  • podporu partnerstiev pre reformu v oblasti zamestnanosti a inklúzie.

V programovacom období 2007- 2013 je z ESF a ERDF pre SR vyčlenených 7,68 mld. eur (v bežných cenách).

Kohézny fond

Kohézny fond (KF) podporuje veľké infraštruktúrne projekty v oblasti životného prostredia a transeurópskych dopravných sietí. V programovom období 2007-2013 bude fond prispievať najmä na viacročné investičné programy, ktoré budú riadené decentralizovane.

Lisabonská stratégia

Hlavné priority programového obdobia 2007-2013 sa nesú v znamení Lisabonskej stratégie, ktorá si kladie za cieľ urobiť z Európskej únie do roku 2010 "najdynamickejšiu a najkonkurencieschopnejšiu vedomostne orientovanú ekonomiku".

Pre toto programové obdobie boli v rámci štrukturálnych fondov definované tieto tri ciele:

1. Cieľ Konvergencia financovaný z ERDF a ESF sa sústredí na regióny NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa v parite kúpnej sily (HDP/obyv. v PKS), vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 - 2002, je menej ako 75 % priemerného HDP v EÚ-25 za rovnaké referenčné obdobie – čo je v prípade SR celé jej územie s výnimkou Bratislavského kraja.
Cieľ Konvergencia financovaný z Kohézneho fondu pokryje členské štáty, ktorých hrubý národný dôchodok (HND) na obyvateľa v parite kúpnej sily, vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2001 - 2003, je menej ako 90% priemeru HND v EÚ-25, a ktoré majú program na splnenie podmienok hospodárskej konvergencie – tieto kritériá SR spĺňa.
Tento cieľ je zameraný na urýchlenie štrukturálnej konvergencie najmenej rozvinutých členských štátov a regiónov zlepšovaním podmienok rastu a zamestnanosti prostredníctvom zvyšovania a zlepšovania kvality investícií do hmotného a ľudského kapitálu, rozvoja inovácií a znalostnej spoločnosti, prispôsobivosti na hospodárske a sociálne zmeny; ochrany, zlepšovania životného prostredia a administratívnej efektívnosti. Tento cieľ predstavuje prioritu fondov.

2. Cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, v rámci ktorého sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov tie regióny NUTS 2, ktoré nespadajú do cieľa Konvergencia financovaného zo štrukturálnych fondov – čo je v prípade SR Bratislavský kraj. Tento cieľ je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a príťažlivosti regiónov, ako aj zamestnanosti predvídaním hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia inovácií, spoločnosti založenej na vedomostiach, podnikateľského ducha, ochrany životného prostredia a prevencie pred rizikami, podporu adaptability pracovníkov a podnikov a rozvoj trhov práce, orientovaných na sociálne začlenenie.

3. Cieľ Európska územná spolupráca je v prípade cezhraničnej spolupráce oprávnený pre pohraničné regióny NUTS 3; v prípade nadnárodnej spolupráce – nadnárodné oblasti; v prípade medziregionálnej spolupráce, sietí spolupráce a výmeny skúseností – územie celého Európskeho spoločenstva.
Tento cieľ je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív, posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom akcií prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju napĺňajúcemu priority Spoločenstva a na posilnenie medziregionálnej spolupráce a výmeny skúseností.


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 23.11.2007 /
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17940
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70287
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49042
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5515
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36481
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky