RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Elektronizácia služieb miest "eMestá"

Dôležitá informácia o predĺžení uzávierky výzvy

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS (ďalej len „SORO OPIS“) v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 pristúpilo k predĺženiu termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok pri výzve „Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ z dôvodu zmien vo formálnych náležitostiach a v prílohách výzvy.

Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovená na 21. augusta 2013.

          V rámci výzvy Elektronizácia služieb miest - "eMestá" môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.2 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.

          Cieľom projektov, ktoré budú realizované v rámci tejto výzvy je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb samospráv na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu záťaž občana, podnikateľa a samospráv, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. Hlavným zámerom týchto projektov má byť elektronizácia tej časti služieb samosprávy, ktoré sú považované za jej originálne kompetencie.
          Cieľom výzvy resp. projektov v rámci tejto výzvy je sprístupnenie elektronických služieb miest a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti. Vďaka tejto výzve si jednotlivé mestá s ohľadom na aktuálny stav ich informačných systémov vyberú unikátnu kombináciu služieb (z povinných a voliteľných služieb), pričom dôraz sa kladie na dobudovanie architektúry, ktorá bude odzrkadľovať ich vlastnú koncepciu poskytovania eGov služieb. Elektronizácia procesov bude realizovaná v oblastiach miestnych daní (napr. služba: Platenie miestnych daní, Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností), poplatkových povinností (Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavby), pripomienkovania návrhov nariadení či investičných zámerov miest.
          Oprávnený žiadateľ je ten, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria:

  • Právna forma: Obec, podľa zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (mimo obce z územia Bratislavského samosprávneho kraja) a podľa zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
  • Počet obyvateľov: Mesto, resp. obec, ktorého počet obyvateľov za rok 2011 presiahol hranicu 20 000.

V predmetnej výzve je plánované zapojenie partnerov iba v prípade mesta Košice.
          Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená na túto výzvu predstavuje 50 mil. EUR. Maximálna výška príspevku na jednu žiadosť o NFP v rámci výzvy je 4,5 mil. EUR a zároveň minimálna výška príspevku na jednu žiadosť o NFP v rámci výzvy je 10 tis. EUR. Každý oprávnený žiadateľ môže predložiť najviac jednu žiadosť o NFP.

pdfVýzva Elektronizácia služieb miest - "eMestá" (769 kB)

zipPrílohy k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá" (5588 kB)

pdfTlačová správa k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá" (296 kB)

TRETIE USMERNENIE K VÝZVE Z 1.8.2013

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydáva tretie usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá", kód: OPIS-2013/1.2/05.
Cieľom usmernenia k výzve na predkladanie žiadostí o NFP je spresnenie definícií v dokumente s ktorými sa odstránili formálne nedostatky v prílohe (Príloha A.1), ktoré sú uvedené formou sledovania zmien.

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty:
- pdfVýzva Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ (814 kB) (formou sledovania zmien)
- pdfPríloha A.1 Elektronické služby miest (4719 kB) (formou sledovania zmien)
 
pdfUsmernenie SORO OPIS k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá" k spresneniu definícií v dokumente (112 kB)

DRUHÉ USMERNENIE K VÝZVE ZO 6.6.2013 

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti vydáva druhé usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá", kód: OPIS-2013/1.2/05.
Cieľom usmernenia k výzve na predkladanie žiadostí o NFP je spresnenie odporúčaní v súvislosti s tvorbou Koncepcie rozvoja informačných systémov (ďalej len „KRIS“) a úprava príloh k žiadosti o NFP definovaných výzvou, ktoré sú uvedené formou sledovania zmien. Uvedené zmeny boli vykonané za účelom zníženia administratívnej náročnosti spracovania žiadostí o NFP.
Do výzvy boli zároveň doplnené 3 nové prílohy, z dôvodu transparentnosti a zjednotenia spôsobu vykazovaných údajov:

•Príloha 3.26  Čestné vyhlásenie žiadateľa, že KRIS je vypracovaná v MetaIS
•Príloha 3.27  Výdavky na IKT za roky 2009, 2010 a 2011
•Príloha 3.28  Vzorový formát Tlačovej prezentácie KRIS

Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty:
- pdfVýzva Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ (910 kB) (formou sledovania zmien)
- pdfPríloha A.1 Elektronické služby miest (4735 kB) (formou sledovania zmien)

pdfUsmernenie SORO OPIS k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá" k spresneniu definícií v dokumente výzvy a odporúčania k tvorbe KRIS (128 kB)

USMERNENIE K VÝZVE Z 21.5.2013

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti touto cestou vydáva usmernenie k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá", kód: OPIS-2013/1.2/05.
Cieľom usmernenia k výzve na predkladanie žiadostí o NFP je spresnenie definícií v dokumentoch s ktorými sa odstránili formálne nedostatky v prílohách, ktoré sú uvedené formou sledovania zmien.
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledovné dokumenty:
- pdfVýzva Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ (772 kB) (formou sledovania zmien)
- pdfPríloha A.1 Elektronické služby miest (4789 kB) (formou sledovania zmien)
- pdfPríloha č. 3.24 Stanovenie výpočtu ceny riešenia pre eGov služby (504 kB) (formou sledovania zmien)

pdfUsmernenie SORO OPIS k výzve Elektronizácia služieb miest - "eMestá" k spresneniu definícií v dokumentoch (115 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83485
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky