RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Nový šifrovací nástroj pre voľby do európskeho parlamentu na zamedzenie viacnásobného hlasovania

Európska komisia vyvinula nový bezpečný šifrovací nástroj pre nadchádzajúce voľby do európskeho parlamentu. Nástroj poskytne členským štátom možnosť bezpečnou a jednoduchou cestou zabrániť viacnásobnému hlasovaniu prostredníctvom výmeny volebných zoznamov medzi členskými štátmi, aby mohli skontrolovať duplicity a  tak zvýšiť legitímnosť európskych volieb.    

Nástroj bol vytvorený ako voľne šíriteľný softvér (Open Source Software), ktorý EK vyvinula pre európsku občiansku iniciatívu s podporou programu ISA.

21 členských štátov tento nástroj už otestovalo s pozitívnym výsledkom : Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Nemecko, Dánsko, Estónsko, Španielsko , Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, Luxembursko, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovinsko, Slovenská republika. Druhá testovacia fáza bude prebiehať onedlho, čo zároveň poskytne možnosť zvyšným členským štátom otestovať si nástroj. 

Členské štáty budú používať tento nástroj od konca 2013 na prípravu volebných zoznamov pre voľby do Európskeho parlamentu 2014. Tento nástroj poskytla komisia, aby pomohla členským štátom konať v zhode s článkom 13  smernice 93/109 pre európske voľby 2014 a v súlade s oznámením európskej komisie "Príprava na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2014: Posilnenie ich  demokratického a účinného priebehu“.

Základná technológia je postavená na XML schéme a na šifrovacom nástroji na výmenu osobných údajov bezpečnou cestou.  Špecifikácia formátu pre výmenu dát medzi členskými štátmi je založená na “Core Person Vocabulary” (štandard pre dátové prvky na popis osoby), ktorý bol vyvinutý v rámci úlohy 1.1 programu ISA: “Zlepšenie sémantickej interoperability v európskych eGovernment systémoch”.
 
Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa tohto nástroja, prosím kontaktujte p. Natalia Aristimuno (DIGIT-ECI@ec.europa.eu) z DG Informatika Európskej komisie.
__________________________________________________
ISA news: New encryption tool for the European Parliament elections to prevent multiple voting

The European Commission has developed a new, secure encryption tool  for the upcoming European Parliament elections. The tool will provide Member States with a secure and simple way to prevent multiple voting through the exchange of electoral rolls between Member States which these can then check for duplications, thus enhancing the legitimacy of European elections. The tool has been inspired by the open source software that the European Commission has developed for the European citizen’s initiative with the support of the ISA programme.

21 Member States have already tested the tool with a positive result: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, Greece, Croatia, Hungary, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Portugal, Romania, Sweden, Slovenia, Slovak Republic. A second testing phase will take place in short which will also give opportunity to the remaining seven MS to test the tool themselves.

Member States will use the tool from the end of 2013 on to prepare electoral rolls for the 2014 elections. The tool was provided by the Commission in order to help Member States to comply with the "European elections 2014 - implementing Directive 93-109" (Article 13) and the Communication from the Commission “Preparing for the 2014 European elections: further enhancing their democratic and efficient conduct”.

The underlying technology is based on an XML schema for the exchange of electoral rolls and an encryption tool for exchanging the personal data in a secure way. The specification of the format for the exchange of data between Member States is based on the "Core Person Vocabulary", which was developed under the Action 1.1 “Improving semantic interoperability in European eGovernment systems” of the ISA programme.

If you have further questions on the tool, please get in contact with Natalia ARISTIMUÑO (DIGIT-ECI@ec.europa.eu) of DG Informatics of the European Commission.

Zdroj: sekretariát ISA


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky