RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Dátové centrum pre eGovernment

V rámci Písomného vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „písomné vyzvanie“) môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ“) predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt Dátové centrum pre eGovernment, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Opatrenie je zamerané na:

  • vytvorenie a udržateľný rozvoj základných komponentov integrovaného informačného systému verejnej správy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, SW a aplikácií prevažne typu G2G podporujúce efektívny výkon procesov na úsekoch štátnej správy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR, ktorý umožní integráciu IKT a vybraných procesov verejnej správy do jedného bodu – front office,
  • vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov eGovernmentu a zavádzanie prioritných služieb eGovernmentu v zmysle konceptu definovaného v Národnej koncepcii informatizácie verejnej správy a v súlade so všeobecne uznávanými princípmi eGovernmentu,
  • zavádzanie rozšírených služieb eGovernmentu, identifikovaných v stratégii i2010 a v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných verejnou správou, tak, aby boli efektívne, užitočné, prístupné a v zmysle všeobecne uznávaných princípov eGovernmentu.

Celková maximálna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 15 000 000,00 EUR.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Dátové centrum pre eGovernment (320 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Dátové centrum pre eGovernment (3053 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Dátové centrum pre eGovernment (287 kB)

Usmernenie k písomnému vyzvaniu z 10.09.2013

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (ďalej len "SORO OPIS") vydáva usmernenie č. 1/2013 k písomnému vyzvaniu "Dátové centrum pre eGovernment", kód: OPIS-2013/1.1/66-NP, ktorým sa vypúšťa povinná príloha č. 4 "Kópia protokolu o vyhodnotení Návrhu koncepcie rozvoja IS" a to z nasledovných dôvodov.

Oprávnenými aktivitami národného projektu „Dátové centrum pre eGovernment“ je kúpa vyhovujúcich priestorov pre dátovú sálu s požadovaným technologickým vybavením na úrovni Tier III (podľa metodiky The Uptime Institute) o rozlohe minimálne 400 m2 (resp. parametre minimálne zhodné s dátovou sálou prevádzkovanou Datacentrom na Cintorínskej ul. 5 v Bratislave) s prislúchajúcimi administratívnymi priestormi s možnosťou rozširovania týchto priestorov.
Cieľom predmetného projektu nie je budovanie nového informačného systému a výstupom projektu nebudú elektronické služby, ktoré by boli uvedené v KRIS žiadateľa.
Datacentrum je zároveň rozpočtovou organizáciou Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“), pre ktoré plní funkciu rezortného informačného centra. MF SR ako povinná osoba a správca Centrálneho metainformačného systému verejnej správy podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má schválenú a pravidelne aktualizovanú KRIS rezortu.
Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti je povinná príloha č. 4 v prípade žiadosti o NFP pre uvedený projekt „Dátové centrum pre eGovernment“, kód: OPIS 2013/1.1/66 – NP irelevantná.

pdfUsmernenie č.1 SORO OPIS k písomnému vyzvaniu "Dátové centrum pre eGovernment", kód: OPIS 2013/1.1/66-NP k tvorbe Koncepcií rozvoja informačných systémov (116 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky