RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronická zbierka zákonov

Dôležitá informácia o predĺžení výzvy

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS na základe §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“) v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písmeno j) zákona o pomoci a podpore, pristúpilo k predĺženiu termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok, kód písomného vyzvania: OPIS-2011/1.1/36-NP  "Elektronická zbierka zákonov" na dobu 30 kalendárnych dní. Termín predkladania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) sa preto predlžuje do 20. apríla 2012.

V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni  na národný projekt: Elektronická zbierka zákonov (kód: OPIS-2011/1.1/36-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

Národný projekt je zameraný na:
- riešenie príslušných artefaktov (právnych informačných systémov) prostredníctvom informačných systémov

  • eZbierka, ktorý bude zdrojom platného práva pre všetky skupiny adresátov práva v takých formách a s takými možnosťami, aké sú od informačných systémov na začiatku 2. dekády 3. tisícročia očakávané
  • eLegislatíva, ktorý poskytne tvorcom legislatívy efektívne nástroje k tvorbe obsahu a riadeniu životných cyklov právnych predpisov.

pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronická zbierka zákonov (758 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronická zbierka zákonov (10919 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronická zbierka zákonov (374 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky