RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby verejného obstarávania

V rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadateľ o NFP“) predkladať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť o NFP“) v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej „OPIS“), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenie 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na Národný projekt Elektronické služby verejného obstarávania.

Všeobecnými cieľmi tohto národného projektu sú:

Vybudovanie nových plne integrovaných informačných systémov zberu údajov na báze webových služieb a spracovania údajov

 • Zavedenie možnosti podávania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní pre všetky typy zákaziek a postupy obstarávania elektronickou formou s prepojením na službu eSender, vybudovanie výkonného elektronického komunikačného rozhrania pre podporu vytvárania a zberu oznámení verejným obstarávateľom /obstarávateľom,

 • Vybudovanie nového systému spracovania údajov a vybudovanie príslušných registrov (registre Zoznam podnikateľov, register Odborne spôsobilé osoby, register Zoznam registrovaných osôb)

 • Vytvoriť prepojenie informačného systému ÚVO na informačný systém Publikačného úradu ES pre zasielanie povinných oznámení Publikačnému úradu ES do OJEÚ. 

Dobudovanie, rozšírenie a prípadne aj inovovanie Informačného systému Elektronického verejného obstarávania (EVO) pre podporu všetkých fáz etapy zadávania zákazky, najmä fázy vyhodnocovania

 • Zavedenie nových elektronických služieb pre vytvorenie zákazky s podporu všetkých typov postupov (napr. podprahové postupy) a fáz verejného obstarávania (fáza vyhodnocovania – komunikácia 1:1)

 • Rozšírenie modulu pomocou eAukcie o samostatnú eAukciu bez využitia predchádzajúcich fáz, vytvorenie zjednodušenej eAukcie len za cenu.

 • Zabezpečenie pohodlnej práce s dokumentmi pomocou implementácie systému pre manažment dokumentov

 • Vytvorenie kvalitného a bezpečného komunikačného rozhrania pre komunikáciu medzi obstarávateľmi a uchádzačmi

Vybudovanie jednotného a vysoko dostupného Webového sídla ÚVO/publikačného portálu úradu

 • Fulltextové vyhľadávanie

 • Dostupnosť pre slabozrakých a nevidiacich

 • Schopnosť poskytovať vyššiu úroveň triedených informácií v automatickom režime

Podpora koncepčného pohľadu pri činnostiach súvisiacich s verejným obstarávaním

 • Zefektívnenie možnosti plošného prístupu do systému pre domácich aj zahraničných používateľov

 • Zabezpečenie využívanie základných registrov pre harmonizáciu dát a zabezpečenie využívania spoločných modulov ÚPVS

Zavedenie bezpečnostných štandardov do všetkých systémov ÚVO ako aj štandardov pre výmenu oznámení, ponúk a údajov, a pre podporu komunikácie VO/O s U/Z

pdfVýzva na národný projekt Elektronické služby verejného obstarávania

rarPrílohy k výzve na národný projekt Elektronické služby verejného obstarávania


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83382
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88550
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky