RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy

Ministerstvo financií zrušilo písomné vyzvanie na národný projekt Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy

        Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacom orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, zrušilo dňa 29. júna 2012 písomné vyzvanie na národný projekt prioritnej osi 1 (Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia), opatrenia 1.1 (Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni) -  „Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy“, kód: OPIS-2012/1.1/39-NP.
V rámci písomného vyzvania k uvedenému projektu boli chybne zadefinované legislatívne podmienky, keď bolo definované, že „Žiadateľ je gestorom vecne vymedzeného úseku správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, v znení neskorších predpisov.“ Datacentrum ako žiadateľ nie je gestorom vecne vymedzeného úseku správy podľa zákona č. 575/2001 Z. z. a nespĺňa túto podmienku. Zároveň bola zadefinovaná podmienka, že Žiadateľ je správcom navrhovaného IS v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pričom Datacentrum správcom takéhoto IS nie je.

pdfTlačová správa o zrušení písomného vyzvania (349 kB)

 

        V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy (kód: OPIS-2012/1.1/39-NP), definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

DataCentrum  má v rámci svojho rozvoja ambíciu poskytovať IT služby na vyžiadanie orgánom štátnej správy v takom rozsahu, ktorá ich odbremení od starostlivosti o ich IT zdroje (nákup potrebných zariadení, pravidelný update SW a upgradu HW, SW aplikácií a pod.) a zároveň im umožní znížiť náklady na informačné a komunikačné technológie. Základom je prenesenie starostlivosti o IT prevádzku a infraštruktúru na DataCentrum ako poskytovateľa komplexných služieb, aby sa efektívne využívali verejné financie.
DataCentrum bude zároveň zabezpečovať úlohu záložného výpočtového strediska pre organizácie štátnej správy, ktoré z hľadiska efektivity nebudú budovať vlastné záložné lokality.


pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy (585 kB)

zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy (11644 kB)

pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Centrálne služby dátového centra pre elektronizáciu verejnej správy(375 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky