RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

        V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky“, kód: OPIS-2012/1.1/47-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom Riadiacim orgánom OPIS.

        Cieľom tohto projektu je vybudovanie elektronických služieb Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len "MZVaEZ SR"), ktorý bude dosiahnutý vytvorením a nasadením informačného systému MZVaEZ SR ako aj prepojením s ÚPVS a ISVS iných inštitúcií verejnej správy.
        Navrhované riešenie bude pokrývať všetky oblasti, v ktorých MZVaEZ SR poskytuje služby občanom a podnikateľom. Riešenie bude zabezpečovať služby, ktoré priamo vykonáva MZVaEZ SR ako aj služby, pri zabezpečení ktorých MZVaEZ SR vystupuje ako sprostredkovateľ medzi žiadateľom a príslušným úradom. Systém IS MZVaEZ SR bude obsahovať vlastnosti pre riešenie požiadaviek občanov a podnikateľov v oblastiach podpory pri cestách do zahraničia, riešení krízových situácií, podpory podnikateľského prostredia, konzulárnych a zdieľaných služieb.

        Celková maximálna indikatívna čiastka vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 10 000 000,00 EUR.

 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (615 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (12750 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na projekt Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (308 kB)


Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17940
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70287
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49042
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5515
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36481
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky