RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru

Informácia o predĺžení termínu na predloženie žiadosti o NFP z 18.12.2013:

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS (ďalej len „SORO OPIS“) v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 pristúpilo k predĺženiu termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci písomného vyzvania na Národný projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“ z dôvodu konsolidácie v obsahovom zadefinovaní špecifických cieľov projektu s dopadom na konečnú podobu CBA.
Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovená na 30. januára 2014.

 

Informácia o predĺžení termínu predloženia žiadosti o NFP v rámci písomného vyzvania na Národný projekt: Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru, kód: OPIS-2013/1.1/67-NP:

Ministerstvo financií SR ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom OPIS (ďalej len „SORO OPIS“) v zmysle Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 pristúpilo k predĺženiu termínu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci písomného vyzvania na Národný projekt „Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“ z dôvodu konsolidácie v obsahovom zadefinovaní špecifických cieľov projektu s dopadom na konečnú podobu CBA.
Lehota na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je stanovená na 20. decembra 2013.

Písomné vyzvanie s predĺženou lehotou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok je vo formáte PDF zverejnené na konci textu.

       V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru“, kód: OPIS-2013/1.1/67-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
 
Základnými cieľmi projektu sú:

  • Elektronizácia a automatizácia procesov dovozu,
  • Transformácia súčasného informačného prostredia do podoby integrovaného colného systému,
  • Rozvoj a optimalizácia existujúceho riešenia do podoby robustného centralizovaného riešenia postaveného na najmodernejších technológiách.

       Integrovaný colný informačný systém má pokrývať a zabezpečiť pohodlné riešenie všetkých životných situácií súvisiacich s colným konaním, alebo s vydávaním povolení, do ktorých sa dostáva právnická, alebo fyzická osoba – subjekt pri dovoze tovaru.
       Centralizované riešenie vytvorí komunikačné rozhranie pre obchodníkov externej domény, komunikujúcich s colným úradom dovozu v štandardnom a zjednodušenom postupe pre všetky režimy, vrátane ekonomických režimov a evidencie neobchodného tovaru. Zároveň bude vytvorené komunikačné rozhranie medzi deklaračným systémom pre dovoz, záručným systémom a finančným systémom, v ktorom sú evidované platby.
       V praxi bude pre občana prínosom z dôvodu zníženia administratívneho zaťaženia colných subjektov rýchlejšie vydávanie rozhodnutí o prepustení tovaru, efektívnejšie spravovanie žiadostí o riešenie colného konania, colné kontroly budú adresnejšie (nie plošné ale zamerané na podozrivé subjekty), zlepší sa tiež informovanosť vo vzťahu k colným povinnostiam a dostupný bude okamžitý prehľad o stave colného konania pri dovoze.

       Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 29 838 000,00 EUR.
 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru (897 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru (3293 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Elektronické služby Finančnej správy – Automatizácia dohľadu nad dovozom tovaru (326 kB)


Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83383
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100473
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60797
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88551
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky