RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok

       V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok“, kód: OPIS-2013/1.1/62-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.
 
Hlavnými cieľmi národného projektu sú:

  • zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu správnych a súdnych poplatkov a s tým súvisiacej evidencie platieb,
  • zvýšenie komfortu poplatníka pri platení správnych a súdnych poplatkov umožnením platby priamo na mieste každého zapojeného správneho orgánu a zavedením viacerých platobných kanálov,
  • zvýšenie efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti,
  • zvýšenie dostupnosti a kvality štatistických informácií o správnych a súdnych poplatkoch a poskytnutých službách.

Pre občana bude prínosom:

  • zavedenie nových platobných kanálov – systém umožní platbu platobnou kartou priamo na úrade, resp. platbu prostredníctvom internetu,
  • zvýšenie komfortu občana – občan nebude musieť navštíviť pobočku pošty pre potrebu nákupu kolkových známok,
  • sprehľadnenie systému platenia poplatkov – jednotný systém pre platenie správnych a súdnych poplatkov na všetkých zapojených úradoch,
  • možnosť občana overiť si, či jeho platba poplatku bola naozaj použitá na vyžiadanú službu.

Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 5 277 000,00 EUR.


pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok (669 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok (3345 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok (325 kB)


Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
17940
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70287
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49042
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5515
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
36481
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky