RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Národný projekt: Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave

             V rámci tohto písomného vyzvania na národný projekt môže žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadateľ o NFP") predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len "žiadosť o NFP") v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej "OPIS"), prioritnej osi 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni na národný projekt: "Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“, kód: OPIS-2013/1.1/56-NP, definovaný v zozname národných projektov schválenom riadiacim orgánom OPIS.

             Zámerom projektu je vytvoriť komplexný informačný systém, ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, v oblasti správy technických služieb a v oblasti riadenia odborných spôsobilostí v cestnej doprave.
             Prínosy projektu  pre občana a podnikateľské subjekty spočívajú v zjednodušení riešenia konkrétnej životnej situácie v oblasti digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho a certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb. Realizáciou projektu príde k zvýšeniu komfortu a rýchlosti komunikácie s orgánmi verejnej správy na úseku dopravy a poverenými organizáciami využitím moderných IKT prostriedkov – zavedením elektronických podaní žiadostí (autoškoly, výučba, vykonanie technickej /emisnej kontroly alebo kontroly originality, schvaľovanie dovezených vozidiel a typové schvaľovanie vozidiel, atď.), odstránením duplicity vyžadovaných dokumentov integráciou ISVS, možnosti kontroly stavu spracovania požiadavky zadanej zo strany občana alebo podnikateľa prostredníctvom notifikácie.

             Celková maximálna indikatívna suma vyčlenená v rámci relevantného opatrenia na toto písomné vyzvanie predstavuje 26 000 000,00 EUR.
 
pdfPísomné vyzvanie na národný projekt Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave (1254 kB)
zipPrílohy k písomnému vyzvaniu na národný projekt Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave (3227 kB)
pdfTlačová správa k písomnému vyzvaniu na národný projekt Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave (309 kB)


Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18197
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
70383
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49465
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5655
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
37146
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky