RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Výzva na odbornú diskusiu

V závere roka 2011 bola vykonaná novelizácia zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. Zákon bol prijatý 1. decembra 2011 a účinný od 1. januára 2012. Novelizáciou zákona bol vytvorený pre obce legislatívny rámec pre poskytovanie elektronických služieb pri správe miestnych daní a miestnom poplatku. Jedná sa o významný posun, avšak nevytvára úplný právny rámec v oblasti elektronickej komunikácie.

Novela umožní každej obci samostatne rozhodnúť, či poskytovanie elektronických služieb skutočne zavedie do svojej praxe. V prípade, ak obec umožní elektronickú komunikáciu, táto bude prebiehať prostredníctvom obcou zriadených osobných elektronických schránok. Zároveň sa predpokladá využívanie zaručeného elektronického podpisu, okrem prípadu, ak daňovník/poplatník uzavrie s obcou Dohodu o doručovaní elektronických dokumentov daňovníkom/poplatníkom obci bez zaručeného elektronického podpisu.

Uvedené oprávnenia umožňuje §98d Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku. (v rámci novelizácie vykonanej Zákonom č. 548/2011 Z. z.). Doplnenie tohto paragrafu do návrhu zákona inicioval Výbor  Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, nakoľko považoval za potrebné reagovať na rozvoj elektronickej komunikácie zavedením elektronických služieb, ktoré  môže poskytovať obec.

Medzi problematické body elektronickej komunikácie, ktoré je v prvom rade potrebné vyriešiť pri zavádzaní elektronickej komunikácie medzi obcami a fyzickými osobami a právnickými osobami, patrí nedostatočná a nejednotná právna úprava poskytovania elektronických služieb, nedostatočná dôveryhodnosť preukazovania identity konajúcej osoby a pravosti príloh podaní, aktuálna úprava náležitostí rozhodnutia podľa Správneho poriadku, spôsob definovania času a spôsobu doručenia, jeho preukazovanie a vysporiadanie sa s fikciou doručenia.

Sekcia informatizácie spoločnosti na Ministerstve financií SR, v spolupráci s Partnerstvami pre prosperitu a právnou kanceláriou Nechala & Co., pripravila Štúdiu dopadov plánovanej novelizácie legislatívy na podporu elektronických služieb samosprávy. Štúdia má slúžiť ako základ pre širšiu odbornú diskusiu, podnet pre iniciatívu zákonodarcov alebo podnet pre úpravu oblasti elektronickej komunikácie na miestnej úrovni.

Navrhované legislatívne úpravy nemajú za úlohu komplexne pokryť celý proces elektronizácie administratívnych procesov v samospráve, ale predstavujú čiastkové riešenie, ktoré je možné realizovať v krátkom časovom intervale v rámci Zákona o miestnych daniach a poplatku a Zákona o obecnom zriadení. Sekcia informatizácie spoločnosti (sekcia IS) pripravila návrh paragrafového znenia novely Zákona o miestnych daniach a novely Zákona o obecnom zriadení. Tento návrh môže byť využitý pri zákonodarnej iniciatíve vlády alebo aj poslancov národnej rady. Vybrané časti môžu slúžiť aj ako východisko pre vytvorenie dohôd o elektronickej komunikácii medzi občanom a obcou, prípadne ako podklad pre všeobecne záväzné nariadenie, ktorým obec upraví elektronickú komunikáciu.

Podnety bude Ministerstvo financií, konkrétne sekcia IS,  spracovávať a následne bude iniciovať ďalšie kroky pri úprave práva v oblasti elektronickej komunikácie medzi občanmi a verejnou správou.

 

pdfPrávna analýza – identifikácia základných problémov pri poskytovaní elektronických služieb miestnej samosprávy –krátke zhrnutie(354 kB)

pdfŠtúdia dopadov plánovanej novelizácie legislatívy na podporu elektronických služieb samosprávy(946 kB) 


Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83372
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100464
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60794
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22687
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88544
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky