RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Spam v konkrétnych právnych predpisov v SR

Zákon o reklame č. 147/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

§3 ods.4 písm. a

„Reklama nesmie zneužívať dôveru spotrebiteľa, nedostatok jeho skúseností alebo vedomostí.“

a okrem toho

„nesmie
b) prezentovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané,
c) obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
d) propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,
e) prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,
...
k) obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
...“

§3 ods. 6 a 7

„(6) Reklama sa nesmie šíriť automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom a elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu ich užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.“

„(7) Reklama sa nesmie šíriť adresne, ak adresát doručenie reklamy vopred odmieta.“

Sankcie:

§11, ods. 3, písm. b

„(3) Okrem opatrení podľa odsekov 1 a 2 orgán dozoru [Štátny ústav pre kontrolu liečiv - reklama liekov, Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv - reklama veterinárnych liečiv, Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva - reklama kozmetických výrobkov, potravín a výživy, Slovenská obchodná inšpekcia - ostatné] uloží pokutu
c) do 2 000 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 1 a 3, ods. 4 okrem písmen d) a e), ods. 6 až 8
d) od 1 000 000 Sk do 3 000 000 Sk šíriteľovi reklamy za porušenie všeobecných požiadaviek na reklamu podľa § 3 ods. 4 písm. d) a e),

Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov

§ 4

„(6) Poskytovateľ služieb nesmie doručovať informácie komerčnej komunikácie elektronickou poštou, ak si ich príjemca služby vopred nevyžiadal.“

Sankcie:

§ 7

„Dohľad nad dodržiavaním zákona vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia podľa osobitného predpisu“ [§ 2 písm. a) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.]


Zákon o elektronickej komunikácii 610/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

§ 65

„(1) Elektronickou poštou je akákoľvek textová, hlasová, zvuková či obrazová správa zaslaná prostredníctvom verejnej siete, ktorú možno uložiť v sieti alebo v koncovom zariadení príjemcu, kým ju príjemca nevyzdvihne.“

„(2) Na účely priameho marketingu je dovolené volanie, zasielanie faksimilných správ, správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ užívateľovi len s jeho predchádzajúcim súhlasom. Za súhlas sa považuje aj súhlas osoby, ktorú užívateľ splnomocnil na používanie svojho prístupu k sieti. Udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať. Je zakázané zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu, z ktorej nie je známa totožnosť a adresa odosielateľa, na ktorú môže užívateľ zaslať žiadosť o skončenie zasielania takých správ.“

„(3) Predchádzajúci súhlas užívateľa sa nevyžaduje v prípade priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb podniku užívateľovi, ktorého kontaktné informácie na doručenie elektronickej pošty podnik získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb a v súlade s týmto zákonom alebo s osobitným predpisom. [§ 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii] Užívateľovi sa musí poskytnúť možnosť jednoducho a bezplatne kedykoľvek odmietnuť také používanie údajov.“

Sankcie:

§71, ods. 5, písm. e

„(5) Úrad [Telekomunikačný úrad SR] uloží pokutu do 1 000 000 Sk alebo ich ekvivalent v EUR tomu, kto
e) uskutočnil volanie alebo zaslal na účely priameho marketingu bez predchádzajúceho súhlasu užívateľa faksimilné správy, správy elektronickej pošty vrátane krátkych správ prostredníctvom verejnej siete, alebo zaslal elektronickú poštu na účely priameho marketingu, ak z nej nebola známa totožnosť odosielateľa (§ 65 ods. 2)

Návrat na tému spam


Po Ut St Š Pi So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
15476
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
12961
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
45373
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
5124
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
21735
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky