RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Zoznam referenčných údajov


Zoznam referenčných údajov, referenčných a  zdrojových registrov je dostupný na:


https://metais.finance.gov.sk/refregisters/list?page=1&count=20

1. názov referenčného registra: Register daňových subjektov

Referenčný údaj:
1. Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
Účinnosť: 2.3.2016

2. názov referenčného registra: Informačný systém služieb zamestnanosti


Referenčné údaje:
1. Dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
2. Dátum vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
Účinnosť: 30.3.2016

3. názov referenčného registra: Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci


Referenčné údaje:
1. obchodné meno alebo názov právnickej osoby
2. adresa sídla právnickej osoby
3. adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla právnickej osoby
4. identifikačné číslo organizácie
5. zainteresovaná osoba pre právnickú osobu
6. základné imanie alebo iný obdobný majetok právnickej osoby
7. vklady alebo podiely pre právnickú osobu
8. akcie pre právnickú osobu
9. štatutárny orgán právnickej osoby
10. spôsob, akým osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom ktorá koná v mene právnickej osoby
11. právna forma právnickej osoby
12. predmet činnosti, účel zriadenia, úlohy a ciele alebo predmet podnikania právnickej osoby
13. dátum vzniku právnickej osoby
14. dátum zániku právnickej osoby
15. právny stav právnickej osoby
16. iné právne skutočnosti týkajúce sa právnickej osoby
17. štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti
18. štatistický kód inštitucionálneho sektora
19. obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa
20. adresa miesta podnikania alebo adresa výkonu činnosti fyzickej osoby - podnikateľa
21. adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta podnikania alebo adresy výkonu činnosti fyzickej osoby - podnikateľa
22. identifikačné údaje fyzickej osoby
23. právna forma fyzickej osoby - podnikateľa
24. predmet podnikania alebo predmet činnosti fyzickej osoby - podnikateľa
25. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti pre fyzickú osobu - podnikateľa
26. dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti pre fyzickú osobu - podnikateľa
27. právny stav fyzickej osoby - podnikateľa
28. obchodné meno pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
29. adresa miesta činnosti pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
30. adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta činnosti pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
31. zriaďovateľ fyzická osoba pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
32. zriaďovateľ právnická osoba pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
33. vedúci alebo prokurista pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
34. spôsob, akým fyzická osoba, ktorá je vedúcim  alebo prokuristom, koná v mene podniku pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
35. právna forma pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
36. predmet podnikania pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
37. dátum zriadenia pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
38. dátum zrušenia pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
Účinnosť: 16.5.2016

4. názov referenčného registra: Register fyzických osôb


Referenčné údaje - Skupina referenčných údajov: 
01 Meno
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
02 Priezvisko
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
03 Rodné priezvisko 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
04 Rodné číslo 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
05 Dátum narodenia 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
06 Miesto narodenia 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
07 Pohlavie
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
08 Rodinný stav 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
09 Dátum úmrtia 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
10 Miesto úmrtia 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
11 Trvalý pobyt 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR 
12 Dátum začiatku trvalého pobytu 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR 
13 Dátum skončenia trvalého pobytu 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
14 Prechodný pobyt 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
15 Dátum začiatku prechodného pobytu 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
16 Dátum skončenia prechodného pobytu 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
17 Osobné údaje manžela (manželky) 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
18 Osobné údaje otca 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
19 Osobné údaje matky 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
20 Osobné údaje dieťaťa 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
21 Číslo a séria občianskeho preukazu 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR 
22 Číslo a druh cestovného dokladu 
 - Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR
23 Meno 
 - Cudzinci s pobytom v Slovenskej republike, cudzinci s udeleným azylom 
24 Priezvisko 
 - Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom 
25 Rodné číslo 
 - Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom 
26 Dátum narodenia 
 - Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom 
27 Miesto narodenia 
 - Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom 
28 Pohlavie 
 - Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom 
29 Štátna príslušnosť 
 - Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom 
30 Pobyt na území SR 
 - Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom 
31 Dátum prihlásenia na pobyt na území SR 
 - Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom 
Účinnosť: 7.12.2016 


Publikované: 08.02.2017 / Denis Fraňo
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83484
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100536
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60877
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22778
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88687
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky